Bahis yapan Dinamobet sitesi, bu bölgedeki hem casino oyunlar? hem de di?er her türlü bahis oyunlar? için benzersiz alanlar üretir.

Bahis yapan Dinamobet sitesi, bu bölgedeki hem casino oyunlar? hem de di?er her türlü bahis oyunlar? için benzersiz alanlar üretir.

Çevrimiçi olan kumarhane, özellikle kumarhane oyunlar?n?n d??ar?daki bahis ma?azalar?nda sunulmad??? kan?tlanm?? gerçekle birlikte, giderek daha fazla aran?yor. Bahis yapan Dinamobet sitesi, bu bölgedeki hem casino oyunlar? hem de di?er her türlü bahis oyunlar? için benzersiz alanlar üretir. Yeterli ilgiden dolay? Dinamobet bahis web sitesinin kullan?c?lar? artmaktad?r. Merakl?lar?n Dinamobet web sitesinde tan?nmas? zahmetsiz ve h?zl?d?r. Sonuç olarak, öncelikle Dinamobet web sitesinin hesap ko?ullar? incelenir. Gerçek olan oyunlara gelince ücretsiz hesap süreci Dinamobet en az 18 y?l olmak ve tam Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmek olarak adland?r?lmaktad?r. ?ki seçenek d???nda herhangi bir ko?ul veya kural istemeyen bahis yapan Dinamobet sitesi, her hesapta korumal? eri?im sa?lar.

Bahis yapan Dinamobet sitesi, ba?lang?çta güncel web sayfas? eri?imiyle gelir. Dinamobet bahis sitesi için mevcut web sayfas?nda, sa? üst kö?ede ye?il bir kat?lma anahtar? var. Bu özel anahtarla, hesap bilgilerinin tamamlanmas? önemlidir. Bilgilendirme makaleleri;

 • Ad? Ortada soyad? teslimat?n ad?
 • millet
 • Para birimi ürünü
 • Kent
 • Adres
 • TC Kimlik miktar?
 • E-posta
 • Cinsiyet
 • ?leti?im miktar?
 • tüketici unvan?
 • Parola
 • Parola perform türünde. Bu bilgilerin do?ru doldurulmas? ile i?lemler tamamlan?r. Bilinen bir kullan?c?ya dönü?ecek olan bahis tutkunu do?rulama prosedürünü yapt???nda, do?rulama kural? ki?iyi içerir. Bu nedenle art?k be?endi?iniz oyunlarda yer alarak para kazanmak mümkün.

Dinamobet Giri? Adresi Bonuslar?

 • 1000 kumarhane kar??lama paketi
 • ?lk yat?r?mda% 100 500 TL
 • 2. yat?r?mda% 25 250 TL
 • 3. yat?r?m s?ras?nda% 50 250 TL
 • Hem casino oyunlar? hem de dijital aktivite oyunlar? için me?ru 30 TL bonus
 • Cep bankas? ve QR kural? için% 20 bonus
 • % 50 kombine bonus
 • % 15 havale bonusu
 • % 15 spor kayb? bonusu
 • % 25 günlük kumarhane ve gerçek zamanl? kumarhane kayb? bonusu
 • % 20 ön ödemeli yat?r?m bonusu
 • Dinamobet bonus özellikleri, yeniden yüklenen 250 bonus gibi pek çok alanda mevcuttur. Her iki casino oyunu bahis oyunlar?nda geçerli olan tüm bonus türleri, Dinamobet web sitesinin promosyonlar bölümünde detayland?r?lm??t?r.

Dinamobet218’e bahis yapan kumarhane ve platform; son y?llar?n en popüler ve güvenilir uygulamalar? olarak görülüyor. Tüm hedef Dinamobet218 ile ifade edilebilecek, bahis endi?esi olan platform; Canl? bahis olanaklar? ve yüksek ?ans seçenekleri ile kazanç elde etmelerine yard?mc? olan bahis yapan hayranlar?n dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu duyguyla, Dinamobet218 adl? web sitesinde hesap açan herkesin bu olanaklardan yararlanabilece?ini söylemek; Daha zahmetsizce var olan miktarlar? ikiye katlama seçimlerine arac?l?k eder.

Dinamobet218 Kayd?

Herhangi bir faaliyet vesilesiyle bahis oynaman?n yan? s?ra, ayr?ca kumarhane oyunlar?ndan gelen miktarlar?n ikiye katlanmas?n?n fark?na varma ?ans? sa?layacakt?r. Bahis severlerden talep edilen tek ?ey, bu kapsamda Dinamobet218 adl? bahis sitesi ile baz? ki?isel verileri payla?makt?r. Böylelikle Dinamobet218 adl? internet sitesine kay?t olan bahis hayranlar?; Kar elde etmeye istikrarl? bir ?ekilde devam edecekler.

Dinamobet218 Ödeme Yöntemleri

web sitelerinden para kazanmak isteyen ki?iler; bu duyguya baz? miktarlar yat?rarak; tahmin yapabilmelidir. Öngörüleri iyi olan insanlar; Bu kadar herhangi bir hesap miktar? olan kazançlar?, hatta AstroPay veya Ukash gibi sanal bankac?l?k kurumlar?na ta??yabilecek bir konumdad?r. Olumsuz olan herhangi bir durum bu transferler aral???nda olmayabilir ve bahis hayranlar? ma?durlar?n yerinde olmayacakt?r.

139 taraf?ndan sunulan poker bonusu, Retrobet 139 poker puan? kazanmak için, do?rulamak için ilk depozitonuzdan sonraki 90 gün içinde her bir euro bonusu için 10 poker puan? toplamal?s?n?z.canl? bahis siteleri

Bonus 10 € ‘luk art??larla telafi edilir. Ana bonus, gerekli miktarda poker puan?n? (her bir euro bonusu için 10) gerçekten biriktirdi?inizde yat?r?lan miktar için% 10 do?rulan?r. Bu i?lem, tam olarak onaylanan bonus veya teklifin süresi dolmadan önce kullan?l?r.

Bonus, poker platformunda kolayca kullan?labilir. Yeterli puan? toplad?ktan sonra bonus, Retrobet 139 hesab?n?za hemen yat?r?lacakt?r.

Birikmi? puanlarla ek bir bonusu do?rulayabilirsiniz. Tamamen yetkilendirildi?inde veya teklifin süresi doldu?unda, bir sonraki tetiklenen bonus.

Not: Tekliften önceki bir süre içinde biriktirilen poker ipuçlar?, mevcut olan bonusun yeniden ödenmesini h?zland?rmak için kullan?lamaz. Para yat?rd?ktan sonra gerekli puanlar biriktirilmelidir.

Eski Retrobet 139 Bonuslar

– Bugün geçerli olmayan eski Address Poker teklifini (Yurtd??? ve asla Fransa de?il) detayland?ran makale

Retrobet 139 Poker bonusu size Retrobet 139’da standart taraf?ndan sa?lanandan daha fazla avantaj sa?layacakt?r. A?a??da önerilen Poker kural?n?n bir sonucu olarak, 500 $ ‘? (50 $) daha h?zl? açacaks?n?z (8 taahhüt puan? genellikle bir $ 10 puan yerine 1 bonus).

Kullan?lacak kural ‘stan500’ yani web sitesi taraf?ndan maksimum olan bonus.

Bu bonus 50 dolarl?k art??larla aç?labilir.

En iyi 139 poker bonusu olan retrobet’i kullanmak için ?u ad?mlar? izleyin:

 • Pencereleri kapat?n (veya a?a??daki web sitesi ba?lant?s?n? kullanarak kayd? yeniden ba?lat?n)
 • bu benzersiz Retrobet 139 web sayfas?na t?klay?n (web sayfas? size 500 $ bonus sa?lamal?d?r, a?a??da listelenen tüm Poker kurallar?yla daha h?zl? alacaks?n?z),
 • ‘Kaydol’u t?klay?n ve kaydolun (Retrobet 139 kural? sadece bu i?lem için gerekli de?ildir)
 • Kaydolduktan sonra kendinizi tan?t?n,
 • 1. Para yat?rma i?leminiz boyunca seçilen kural? kullan?n,
 • Oynarken Retrobet 139 Poker bonusunuzun kilidini açacaks?n?z.

Retrobet 139 Poker bonusunun kilidini açmak için yapman?z gerekenler:

– Özel olan ba?lant?ya t?klay?n ve verilen Retrobet 139 Poker bonus kural?n? kullan?n

– 1. olan depozitoyu takip eden 3 ay içinde

Puan toplay?n – e?er yoksa, 8 poker puan? (veya 10 $) biriktirdi?iniz her seferde 1 $ bonusun kilidini aç?n. Örne?in 400 puan, gerçek hesap olan paran?zla 50 bonus dolar kazanman?z? sa?lar.

Retrobet 139’da herhangi bir ücretsiz nakit teklifi yoktur, yeni olan oyuncu hediyesini kullanmak için ilk para yat?rman?z gerekir.

Kay?t türü size sorar:

 • özel bilgi
 • Hesap verisi
 • 18 ya??ndan büyük oldu?unuzu hesab?mdan para çekti?imi do?rulamak için

SSS – Retrobet 139 Bonusu

Nas?l olabilir?

Gereksinimleriniz için kaydolun ve “Para Çek” i seçin. Ard?ndan listeden istenen parametreyi seçin. Daha sonra para çekme i?leminizle ilgili tüm bilgilerle bir ileti?im kuracaks?n?z.

Para çekme talebini de?i?tirebilir miyim veya iptal edebilir miyim?

Para çekme durumunuza ba?l? olarak bunu yapabilir veya yapmayabilirsiniz. Bu nedenle, para çekme i?leminiz “Beklemede” ise, para çekme i?leminizin tamam?n? veya bir k?sm?n? iptal edebilirsiniz ve ihtiyaçlar?n?z için nakit hemen geri al?n?r.

Birkaç Retrobet 139 olan hesaplar?m olabilir mi?

Hay?r, sadece bir hesap alabilirsin. Retrobet 139, ek olan di?er hesaplar? kapatma hakk?n? sakl? tutar.

Yepyeni bir url de?i?ikli?i için bahis yapan ve hedef Dinamobet217’yi kullanan ?irket. Birkaç ay önce yepyeni giri? hedefinin eri?iminin engellenmesiyle sonuçlanan bahis yapan Dinamobet ?irketi, sürekli yapt??? için hedefini yükselterek bahis severlerin eri?im sorununu çözdü. Giri? hedefini Dinamobet217 olarak de?i?tiren i?letmeye yeni olan bu adresten ula?abilirsiniz.

Dinamobet i?lerine bahse giren çok say?da yabanc? ?irket gibi, bir zamanlar eri?im engellendi. Gerçekte ise, tüm dünyada yetki belgelerine sahip olmalar?na ra?men Iddaa d???nda bir yetki belgesi verilmedi?i için, illegal bahis ?irketlerinin eri?imi s?k s?k engellenmektedir. Bu ?ekilde, hedef engelleme sürelerini takiben, hedefi de?i?tirmek için cevab? bahis yapan uluslararas? ?irketler.bahismobil Dinamobet217 olarak yepyeni giri? hedefini yenileyen bahis yapan Dinamobet ofisi, bunun son çe?itleri aras?nda yer al?yor.

Dinamobet Yeni Giri? Adresi Dinamobet217

modeminizle birlikte herhangi bir sorun olmad???nda, Dinamobet217.com üzerinden i?letmeye eri?ebilecek konumda olmal?s?n?z. Herhangi bir sorun ya?amadan çal??t???n? gözlemledi?imiz Dinamobet217, ?u andan itibaren mevcut gibi görünüyor. Ayr?ca her zaman d?? web sitelerini kontrol edebilir ve modemi tamamen kapatmay? deneyebilir ve yine de i?i ba?armakta güçlük çekerseniz yeniden ba?latabilirsiniz.

Bahis yapan firma, yeni ortaya ç?kan bahis sitelerinin aksine varl???n? birkaç y?ld?r koruyor. Bahis severler, kullan?m? kolay bir özelli?e sahip olan Dinamobet sayesinde yasad??? bahis sitelerinde arad?klar? her türlü içeri?e eri?ebilirler. Yasad??? sitelerin en büyük sorunlar?ndan biri bahis güvenidir. Güven sorununu a?man?n en k?sa yolu lisans vermektir. Dinamobet izin bilgilerine bak?ld???nda, sitenin Rica izin belgesi taraf?ndan bir Costa’ya sahip oldu?u görülüyor. Web sitesi için genel oyun makaleleri ve bonus promosyonlar?, izin garantisinin alt?nda sunulmaktad?r. Ko?ulsuz ikramiye verme konusunda gerçekten bol miktarda bahis yapan Dinamobet sitesi, en çok kullan?lan bonuslar 5 TL de?erinde test bonusudur.

Dinamobet 5 TL test Bonusundan yararlanmak

Bunlar?n ço?unda bonus kampanyalar düzenlenir. Yine de, kullan?c?lar?na ?ans sa?layan bahis siteleri ile kar??la?ma olas?l??? çok dü?ük. Hesap i?lemlerini yeni bitiren tüm kullan?c?lar?na 5 TL’lik test bonusu bahsi yapan Dinamobet sitesi. Ayr?ca, bahis yap?lan Dinamobet sitesinde sunulan bu bonus için herhangi bir bahis zorunlulu?u yoktur. Bu devirde gerçekten az say?da site varken, sitenin üretti?i bu kampanya ilgi gördü.

Bahis tutkunlar?, Dinamobet 5 TL test bonusunun tüm avantajlar?yla sahip olduklar? miktar için% 5 çekmeye hak kazan?yorlar. Dinamobet, izni nedeniyle bonus yönergelerini oldukça aç?k bir ?ekilde aç?klam??t?r. Bahis tutkunlar?, ücretsiz olan tüm Dinamobet bonuslar? ile en az 50 TL çekebilirler. Bununla birlikte maksimum para çekme miktar? 250 TL’dir. Kullan?c? kay?tlar?nda kalan bakiye Dinamobet sistemi taraf?ndan an?nda silinir. Yine de, bu k?lavuz test bonusu için me?rudur. Di?er bonuslarda bu tür bakiyeler diye bir kural yoktur. Ek olarak, hedefi, bonus fiyat? veya yönergeleri de?i?tirme hakk?na sahiptir.

Dinamobet 5 TL test Bonusu Nas?l Para Çekilir?

Bahis yapan Dinamobet sitesi, ça?r?ld???nda akl?n?za gelen ilk bahis i?letmelerinden biridir. Bu 5 TL’lik test bonusu gerçekten çok say?da kullan?c? olan bir f?rsatt?r, ayr?ca test bonusu ile hak etti?iniz geliri geri çekmek için sat?n alma i?leminde öncelikle web sitesinin sizden isteyece?i ka??tlar? göndermeniz gerekir. Bunun d???nda para çekme talebinizden sonra bonus kazanc?n?z?n haz?rlanaca??na dair ekstra bir kural yoktur.

ça??m?zda, internette bahis oynamak veya kumarhane oyunlar?na kat?lmak son derece popülerdir. Bu gerçek anlamda, kullan?c?lar evlerin rahatl???n? ve mahremiyetini yapmadan bahislerinden para kazanabilirler. Bu ba?lamda hedefi kesinlikle kullan?c?lar?na uzun süredir hizmet veren bir ?irkettir. Bu ?ekilde, bahis hayranlar?, yetkin süpervizörler için tüm seçimlerle bahislerine göre ?ekillendirilmi? içerikler olu?turabilirler.

Betist Üyeli?i, video klip slotlar?ndan yemek masas? oyunlar?na ve canl? oyunlara kadar bir dizi oyun içeren çevrimiçi bir kumarhanedir …

Betist Bingo

Betist’teki tüm tombala oyunlar?ndan, yani çe?itlili?e göre ve kullan?c?lar? nedeniyle bahis oynamaya güvenerek gelir elde edebilirsiniz. Yepyeni bir 12 ayl?k etkinlik olarak an?lan tombaladan elde edilen gelir, sadece tombala ile üretilmiyor. Bahis yapan taraftarlar da ilk ve 2. olan çinko sonucunda hedeflerinden ödül alabilirler. Kullan?c?lar?n oyunun geneline kat?lmalar? için net olan bir zaman yok. Bu ?ekilde, bahis tutkunlar?, kendilerine uygun herhangi bir zamanda tombala lobisinden bo?luklar ve kartlar seçerek oyunun geneline kat?labilirler.

B Betist’in güvenilir olup olmad??? ile ilgili endi?e, web sitesinde kontrol edilmesi çok kolay olan bir Curacao Lisans? var. Bununla birlikte, izin, web sitesinin güvenilirli?ini sadece yaz?l? olarak garanti eder. Bu alandaki gerçek ba?ar?, bahis yapan taraftarlar?n yat?r?m araçlar?n?n kalitesiyle tan?n?r. Kullan?c?lar f?rsatlar? içinde beklemeden ve s?k?nt? çekmeden de?i? toku? edilmek isterler. Bu aral?kta kullan?c?lar?n?n ihtiyaçlar?n? göz ard? etmeyen Betist hedef, sisteminde;

 • banka transferi
 • Paykasa
 • TL para
 • Kripto Paralar
 • QR kod
 • Ecopayz’in yat?r?m yöntemleri var.

Betist brand New Entry, çevrimiçi kullan?c?lar?n video klip yuvalar?, yemek masas? oyunlar? ve canl? oyunlar dahil çok çe?itli oyunlara eri?ebildi?i bir kumarhane olabilir. O …

Betist Casino Bahislerinde% 15 Para Yat?rma Bonusu

Casino oyunlar?nda kullanabilece?iniz yat?r?m bonusu, bahis yapan Betist sitesinin kullan?c?s? olan tüm bahis hayranlar? taraf?ndan kullan?labilir. Bu ba?lamda, bahis oynayan taraftarlar?n f?rsatlar?n? ve ihtiyaçlar?n? ilkelerin ötesine geçmeden anlamas? yeterlidir. Kullan?c?lar, harcad?klar? paray? web sitesindeki casino kay?tlar?n?za ta??d?ktan sonra kendi hatlar?yla ileti?ime geçmelidir. Bonus isteklerini alan site yetkilileri bu ?ekilde isteklere göre bonusu da??t?r. Kullan?c?lar, yat?r?m?n yüzde 15’i kadar ve günde 100 TL’den fazla olmayan Casino Bahislerini alma hakk?na sahiptir.

NFL bahsi, gerçekten bu oyunun sad?k taraftarlar?n?n bahisleri sonuçlara koyarak yararlanabilecekleri gerçek bir yöntemdir. Yine de, futbol / NFL bahislerinden para kazanmak ve kazanmak için, grubun türünü anlamaktan çok daha fazlas?n? yapmal?s?n?z. Oyun için nüanslar?n fark?na varmak ve oyuncular?n ve gruplar?n ba?ar? kazanan bahisleri tespit etme yeteneklerinin bilincinde olmak önemli olsa da, ayr?ca çe?itli di?er teknikleri de içerir.

Tah?llara Kar?? Bahis Yap?n

gruplar? de?erlendirirken, kazanan yetenekleri söz konusu oldu?unda tah?la kar?? bahis oynamal?d?r. Bu, daha önce y?k?lan hafta favori olan bir grubu seçmek isteyece?iniz anlam?na gelir. Bahisçilerin, bu hafta güçsüz olarak kabul edileceklerinden çok az ?ans? olabilir. Yine de, grubun 2013’ün Denver Broncos’u gibi görünmesi durumunda, bu hafta kazand?klar?na bahse girebilirsiniz. Söylemeye gerek yok, bu nihai karar, tak?m?n geçen hafta neden kaybetti?ine ba?l? olabilir – örne?in ki?isel bir yaralanma veya benzeri bir ?ey.

Broncos’un Wes Welker’da gerçekle?ti?ini ve dü?ünülemez ve Peyton’?n bir kez daha zarar gördü?ünü hayal edin. Bu iki oyuncunun asl?nda grubun yetene?i ve yönü üzerinde çe?itli etkileri vard?r.

Savunma Stratejisi ?ampiyonu tahmin etmeye çal??man?n bir di?er gerçek yöntemi de gruplar?n tekniklerine göz atmakt?r. Sa?l??a sahip grubunuz, savunmaya yönelik büyük bir gruba e?it ?ekilde uyarsa, koruyucu grup kazanmaya daha yatk?nd?r. Koruyucu gruba bir bahis koyarak, büyük bir getiri yaratma olas?l???n?z? art?r?rs?n?z, özellikle de dü?ük bir köpek kulübesi olarak konuyorsa.

2013’teki NFL’nin savunma yapan parlak tak?mlar? yok. Ray Lewis’in emeklili?inizin kap?s?n? açt???n? görünce, Kuzgunlar bo?ucu bir korumaya sahipti; Bu y?lki performanslar?na bakarsan?z kullan?ld??? için bu savunma pek sa?lam görünmüyor. Piyasada Terrell Suggs dahil olmak üzere baz? savunucular oldu?u için de korkunç de?iller.

Streak’e kar?? bahis yapma Kazanmay? veya kaybetmeyi tahmin etmenin ba?ka bir gerçek yöntemi de galibiyet veya ma?lubiyet gösteren gruplar? aramakt?r. Birle?ik grubunuz üç maç kazand?ysa veya üç ma?lubiyeti varsa, çizgiye kar?? bahis yap?n ve daha fazla puan verin. Bir kez daha, bu durumlarda, bahisçiler kazanan seriyi favori olarak görür ve tüm ma?lubiyet serisiyle gruptan daha iyi ?anslar sa?lar ve daha büyük bir miktar kazanma olas?l???n?z? art?r?r.

Yepyeni Orleans Saints ve Denver Broncos tam burada size tam olarak uyuyor. Her iki grup da Drew Brees ve Peyton Manning’de ola?anüstü kalite kontrolleri ile devam edebilecek sa?lam bir ba?lang?ç ??ya?ad?.

Home Underdog NFL’de bahis kazanman?n bir ba?ka gerçek yolu da zay?f olan? seçmek olabilir. Underdog’un kendi evinde oynamas? durumunda, bir faydas? vard?r ve kazanmaya meyillidir. Ev grubunun fazladan bir oyuncuyla gelmesinden daha çok, kalabal?klar genellikle gruplar?n? ortaya ç?kar?rlar. Örne?in, NFL’de 11 oyuncu her zaman savunmada ve hücumda oldu?u için ev sahibi tak?m 12. adam olarak kabul edilebilir.

Kazanmad?klar?ndan emin olsan?z bile, rakipler Seattle Seahawks veya Indianapolis Colts gibi sert oldu?u için, bahisçiler bu sefer daha iyi performans göstereceklerinden, spread noktas?nda bahis oynayabilirsiniz.

Spoiler Faktörü

Oyun gruplar?, final olan sezonu elde etmek için kazanmas? gereken bir grup içerdi?inde, playofflara kat?lma f?rsat? bulamad???nda, insanlar bu nedenle kazanmak zorunda olan grupta bahis yapma e?ilimindedir. Bununla birlikte, spoiler grubu daha fazlas?n? yapabilir, çünkü sadece daha fazla tehlike al?rlar ve kaybetme ?anslar? yoktur. Söylemeye gerek yok, bu sadece iki grubun aksi halde e?it olarak e?le?ti?i durumda gerçekle?ebilir.

Pek çok ki?i söylenti temelli ve bahis kararlar?n?n ters etki yarataca??na inanan insanlar. Söylentinin yanl?? olmas? durumunda kay?p olas?l???n?n artaca??ndan endi?e ediyorlar. Yine de dikkatli olan çok daha fazla yakla??m, söylentilere konu olan bir bahsi tespit etmektir, çünkü muhtemelen söylenti olmasa bile ?ans?n olmas? gerekir. Söylentinin do?ru ç?kmas? durumunda, geri ödeme ?iddetli ve risk alt?ndayken büyük olacak, belki de söylentinin yanl?? olmas? durumunda daha büyük olmayacakt?r.

Sandviç Oyun Teorisi

NFL bahisleri ile ilgili olarak, bir grubun yeteneklerini ve mevcut performans çizgisini derinlemesine anlamay? birle?tirmenin kesin faydalar? bulacaks?n?z. Ertesi hafta, orta hafta içinde oyunu terk etme olas?l??? yüksektir, Sandviç Oyunu teorisi, güçlü bir tak?m?n güçlü bir rakibe kar?? kazan?p kaybetti?inde ve ba?ka bir güçlü rakibe kar?? oynamaya ba?lad???nda diyor. Sandviç oyununda favorilere kar?? bahis oynayarak en yüksek marjlarla kazanma olas?l???n?z? art?rabilirsiniz. Ayr?ca, bahis siteleri favorilere kar?? daha iyi ?anslar sa?lad???ndan, kazanan toplam?n daha büyük olmas? muhtemeldir.

Tehlike Yay?lmas?

Bir di?eri, NFL oyunlar?na bahis yapan bir ki?inin, büyüme sezonunu, dönem boyunca bir dizi küçük bahis koyarak genel bir galibiyet elde ederek bitirebilece?i anlam?na gelir. Bu ço?u insan için yanl?? bir strateji olabilir, ancak birçok ki?i profesyonel bahisçilerin bir sezonda yaln?zca birkaç bahis oynad???na inan?r. Öngörülemeyen sert hava, hasar, kötü seçim olan tek bir olay favorilerinizi eksik sütununuza itebilir. Bu, bekar bir oyun için çok para harcayan hemen hemen her bahisçi için büyük bir kayba neden olabilir. Alternatif olarak, birkaç küçük bahis koyarak, bunu yapma olas?l?klar?n? veya belki de ünlü bir NFL dönemini art?rabilirsiniz.

Ne kadar bahis oynarsan?z oynay?n, sizin taraf?n?zdan sorumlu bir ?ekilde yap?ld???ndan emin olun. Problem Bahis kesinlikle nazikçe ele al?nmamas? gereken gerçek bir konudur. Bir sorununuz olabilir, dü?ünüyorsan?z lütfen hemen yard?m isteyin. Kaybedebilirsiniz, bahis sorununa yatk?n de?ilseniz ve parayla birkaç e?lence bahsi oynamak istiyorsan?z en iyi bahis sitelerini sunuyoruz. Hemen ba?layacak veya bahis bilgilerinizi yeniden doldurmak için daha fazla etkinlik makalesini de?erlendireceksiniz.

Futbola kolayca bahis oynayabilirsiniz.

Ama kazanmak zor.

Bu, futbolda bahis oynarken kaç?n?lmas? gereken 12 önemli ?eyin bir listesidir.

1 – Playmaker Oyununda Düzeltme

Amaç koruma oyunu, hangi tak?ma bahis oynanaca??na gelince çok önemlidir.

Ama sadece biraz bahis yapmak olan ana genel karar.

Ak?ll? futbol bahisçileri herhangi bir alanda çok fazla a??rl?k vermezler. Kendileri için tam olarak ne elde edilebileceklerini dü?ünmek için ellerinden geleni yap?yorlar, böylece hedeflerine göre bir avantaj bulabilirler.

Kötü bir hücum oyununu yenmek, en kötüsü oyun kurucu için de zordur. Yine de i?lerinin en iyisinde ve ara s?ra engellenen toplant?larda.

Puanlar?n yay?ld??? yerlere bahis koydu?unuzda, geç kalan bir müdahale tüm gününüzü mahveder veya mahveder.

Gerçek oyun kurucu yerini ara?t?rmak çok önemli olacak.

Ama buna a??r? de?er vermedi?inizden emin olun.

2 – Sa? Geri Çalma ??lemini Düzeltme

Ters konumda da tamir etmedi?inizden emin olun.

Sald?rgan olan seri, arka tarafta operasyonlar? büyük ölçüde etkiliyor. Büyük s?rtlar, tipik insanlardan çok daha iyidir.

Yine de, de?erlendirilen pozisyona geri döndü?ünüzde s?k?nt?l? çizgi de?erlendirmelerinden olu?may? unutmay?n.

Ayr?ca rakibin koruma türünün bir parças? olmal?s?n?z.

Sald?r? hatt? ve savunma hatt?, dönü?ün sa?l???n? ve geçmi? performans?n? etkiledikten sonra ko?u oyunun nas?l oynanaca??na dair e?itimli bir tahmin yapabilirsiniz.

3 – Mü?terinin Oyununu Düzeltme

Henüz sizin taraf?n?zdan fark edilen bir trend var m??

Al?c? oyunu önemlidir.

Bununla birlikte, bu, profesyonel düzeydeki uzmanl?k i?lerinin en az önemi olan ?eylerden biri olabilir.

Üniversite derecesi s?ras?nda, bazen yemek yiyen tak?mlar aras?nda bir bahis fark? yaratacak kadar geni? bir fark vard?r.

Ancak yine de genel olan ana denklemin küçük bir k?sm?d?r.

Oyun de?erlendirmelerinizin herhangi bir bölümüne asla çok fazla dikkat göstermeyin. Benzer ?ekilde kulland???n?z her küçük bilgi ve veriyi kullanmaya çal???n. Nihayetinde hangi ?eylerin di?erlerinden çok daha önemli oldu?unu ö?renebilirsiniz, ancak nadiren tek sat?n alma olan bir ürün, tek ba??na bir bahis seçimini de?i?tirir.

4 – Özel Tak?mlar? Görmezden Gelme Oyunu

Benzersiz gruplar, bir dönem boyunca çok say?da oyunun nihai sonucunu de?i?tirebilir. Ba?lang?ç ??noktas?, bir grubun tam olarak kaç puan? oldu?u do?rudan olan bir ili?kiyi içerir. Sonuç olarak, endüstri yeri yararlar? veya dezavantajlar? üreten oyunlar? de?erlendirirken kendini adam?? bir ekip dü?ünülmelidir.

Ba?lang?ç ??tak?mlar?, rakiplerini tipik i?lerden daha da kötüle?tirir ya da tipik i?lerden çok daha iyi ba?lamalar?na izin verir. Tam olarak ayn? ?ey, bahis aral??? gruplar? için de geçerlidir. Seçme ve geri alma ekipleri, normalden çok daha iyi veya tipik bir sat?? konu?mas?ndan daha kötü teklif veriyor.

Her grubun benzersiz grup cihazlar?n?n nas?l çal??t???n? anlaman?z gerekir ve her dönem kesinlikle ekstra bir yard?md?r.

Her periyotta yaln?zca bir ekstra bahis kazanman?za yard?mc? olacak 10 ö?e bulmak h?zl? bir ?ekilde birikir ve galibiyet ile kaybedilen sezon aras?ndaki ayr?m i?levi görür.

5 – Tekmeleri Yoksay

Baz? bahisçiler asl?nda benzersiz gruplar taraf?ndan oynanan at?c?lar var.

Yine de, yay?lm?? bahislerin kendi bahislerini hak etti?ini göstermede son derece önemli olabilirler.

En iyi vuru? yapan tak?mlar, her saat ba?? bir dakikadan daha k?sa bir sürede 35 yarda çizgisine ula?mak için yak?n oyun oynama lüksüne sahiptir.

Sonuç olarak, bir, 2 veya 3 puana yak?n bir maç kazan?yor gibi görünüyorlar.

Para hatt?na bahis oynad???n?zda 1 veya 20 kazanmalar? önemli de?il.

Ancak forma üzerine iki say? bahis oynarsan?z, kazanan ve kaybeden aras?ndaki fark? yaratabilir.

?a?k?n?

??te daha sonra oyunun içinde büyük bir de?i?im olan ne tür bir vurucu oldu?una dair güzel bir örnek:

Ak?lda tutulmas? gereken ilk ?ey, koçlar?n siz veya dereceniz için endi?elenmemesidir. Tek umursad?klar? ?ey kazanan oyunlar. Gerekti?inden çok daha fazla puan kazanma f?rsat? için oyun unvan?n? riske atmazlar.

Grubunuz 35 yarda çizgisi boyunca hareket ederse, bir beraberlik maç?nda veya belki de birkaç kez izledikleri bir oyunda harika bir vuru? yapan topu atarlar.

25 veya 30’dan itibaren oynanan bir oyunda, bir hedefe ula?ma olas?l??? genel oyuna k?yasla çok daha dü?üktür.

Mentor, oyunda en iyi elleri arkas?na koyarsa, geri dönü? olas?l??? bir ko?udaki pasta göre önemli ölçüde daha dü?üktür.

Onu sektöre birkaç metre daha yak?n çal??t?ran her ekip, sektördeki hedeflerin yan? s?ra uzak zamanlarda da test etmeyi kolayla?t?r?r. Mümkünse, topu tutan grup, baz? rakiplerin harika bir dönü? veya geri dönü? olas?l???na sahip olmamas?na neden olacak ?ekilde sektöre odaklanma giri?imlerine vesile olacakt?r.

Di?er yandan zay?f vuru?lu bir tak?m?n daha fazla ?ansa ihtiyac? vard?r.

Bu asl?nda aç?klama:

Ayr?ca, zay?f forvet oyuncusuna gol atamazlarsa saha hedefi için en iyi ?ans? vermek için hedef çizgisine daha yak?n olmalar? gerekir.

Zay?f vuru?lara sahip grup, daha fazla puanlama olas?l??? içerir.

Bununla birlikte, ayn? ?ekilde, topu hemen geri de?i?tirme olas?l?klar? daha yüksektir.

Bu, oyun içindeki gecikmi? noktalarda ç?lg?n noktalara yol açabilir. Bir oyun unvan?n?n bahse girmeye de?ip de?meyece?ini belirledi?inizde, bunun mümkün olabilece?ini bilmelisiniz.

6 – Ev grubunda bahis yapmay?n (iyi bir sebebiniz yoksa

Geçmi? veriler, ev gruplar?n?n yol gruplar?ndan daha düzenli kazand???n? kan?tl?yor.

Ancak tarihi, bahsi veya nakit hatt? bahislerini da??tt???n?zda, bu, toplayan kör evden nakit kazanabilece?inizi göstermez.

Oyun kurucular, geri dönü?ler, al?c?lar ve benzersiz gruplar gibi, sektörün birincil faydas?, üzerine bahis oynanacak en iyi tak?m? belirleyen temel denklemin sadece küçük bir k?sm?d?r.

7 – Seyahat mesafelerindeki ö?eyi hat?rlay?n

En iyi olan futbol bahisçilerini ay?ran alanlar ile bahis yapan nüfusun geri kalan k?sm?, oyunlar üzerinde büyük etkisi olabilecek küçük ayr?nt?lara odaklanma olabilir. Uzun mesafelerde seyahat eden gruplar, tipik olarak seyahat eden gruplarla veya k?sa mesafelerde tamamlanma e?ilimindedir.

??te güzel bir örnek:

Sand Diego’nun Dallas yolculu?unun ard?ndan New England yolculu?undan daha iyi oynamas?n? bekliyorduk.

K?? oyunlar?n? ziyaret etmek için s?cak olan hava durumunu görmek de ak?ll?ca olacakt?r. Miami Dolphins’in Aral?k veya Ocak’ta Green Bay’de bir oyun oynamas? gerekiyorsa, oyun içindeki bir sorunu denemek için unsurlar? bekleyin.