Di?er bir sorun da tak?mlar?n Denver’a gitmesi.

Di?er bir sorun da tak?mlar?n Denver’a gitmesi.

Di?er bir sorun da tak?mlar?n Denver’a gitmesi. Denver’daki mevcut hava, NFL’de ba?ka herhangi bir yerden daha zay?f.

Ancak bunu zaten ciddiye ald??? ve onu tamamen tehlikeye att??? iyi bilinmektedir.

8 – Kapal? Günlerde Faktörü Unutma

NFL’de fazladan bir gün izin gerekli olabilir. Ço?u oyun Pazar günleri oynan?r, bu nedenle tak?mlar her 7 günde bir oynama e?ilimindedir.

Ancak her zaman alt? gün içinde, neredeyse her hafta, yedide oynayan tak?mlara kar?? oynayan birkaç tak?m vard?r.

Bir önceki Pazartesi gecesi oynayan iki tak?m, rakiplerinden daha az uykuyla tek bir günde oynad?.

K?sa süreli ?ükran Günü uykusunda oynayan tüm tak?mlar.

Ancak, sonraki hafta rakipleriyle kar??la?t?r?ld???nda geri kalan? uzatt?. Bu ?ükran Günü tak?mlar?n?n birkaç haftal?k geçmi? performans?na bak?n. Detroit ve Dallas her ?ükran Günü’nde oynuyor, ancak her y?l ara veren rakipleri bir sonraki hafta ayn? avantaja sahip.

9 – Koçluk personelini ve onlar?n e?ilimlerini görmezden gelmek

NFL ve NCAA’daki her koçluk çal??an?n?n e?ilimleri vard?r.

Bu e?ilimleri anlamak, devre d??? b?rak?lmas? zor bir kumarhane oyununda de?erin de?i?tirilmesine yard?mc? olabilir. Asla sadece ba? antrenörlere bakma hatas?n? yapma. Ayr?ca sald?r? ve savunma koordinatörlerine de bak?n.

10 – Müsabaka Çizgilerini Kontrol Etmeden Bahis Yapmay?n

Bahislerinizi koymadan önce daima mümkün olan en iyi çizgiyi seçmelisiniz.

Ço?u sat?r ayn? veya orta noktan?n içinde olmas?na ra?men, bazen daha büyük spreadler bulabilirsiniz. Siz olmasan?z bile, kendi taraf?n?zda yar?m puan kazanmak ile beraberlik, hatta ma?lubiyet ve beraberlik aras?nda fark yaratabilir.

?nternette bahis oynarsan?z, güvenebilece?iniz baz? durumlarda farkl? hatlar sunan en az 2 veya 3 kumar internet sitesini bulun.

Las Vegas gibi bir yere bahis oynad?ktan sonra rakipleri kontrol etmek daha zor olabilir.

Ama yine de zamana ve çabaya de?er.

11 – Hafta Ba??nda Bahis Yapmay?n

Hafta ba??nda kumar oynamak f?rsatlar sunabilir.

Ancak, bahsinizi konumland?rmak için mümkün oldu?u kadar uzun süre beklemek için daha fazla neden bulacaks?n?z.

Sakatl?klar, oyuncu ikilemleri, ask?ya almalar, haberler ve yoldaki sat?rlar, uzun vadede daha iyi maa? çeklerinden yararlanman?za yard?mc? olmak için rahatlamak ve oyun oynamak için mümkün oldu?unca bahis kararlar?n?z? ertelemek için nedenlerdir. Kumar sitelerinin, hafta ilerledikçe s?ralar?n? belirlemek için daha fazla zaman? ve enerjisi vard?r, bu nedenle, haftan?n ilk s?ralar?n? dü?ünmek, yapabilece?iniz en kötü ?ey de?ildir.

Hafta ba??nda kumar oynaman?n neyin yanl?? oldu?unu bilmek ister misiniz?

Bir bahisçiye bahis yapt?ktan sonra ana oyuncu sakatlan?rsa, fazla miktar yapma ihtimalinize zarar verebilir.

Böyle bir durumda bahislerinizden korunabilirsiniz.

Bununla birlikte, genellikle size en az?ndan biraz pahal?ya mal olur.https://canlibahis.top/

??te bir örnek:

Üzerine bahis oynad???n?z tak?m y?ld?z oyun kurucuyu kaybederse, bu oyunun ters taraf?na veya di?er tak?mla ilgili para çizgisine bahis yapmay? dü?ünebilirsiniz. Bazen tüm bahsi kaybetmek yerine, bir taraf? kullanarak küçük bir kayba u?rayabilirsiniz.

Bir haftan?n olas? bir de?er olarak ayr? kal?p kalmad???n? görmek için genellikle ilk haftan?n sat?rlar?na bakar?m.

Ama bu haftan?n sonuna kadar nadiren bahse girerim.

12 – Asla K?sayol Yapmay?n

Bir futbolcu olarak kazanmak, rakibinizden daha çok çal??mak anlam?na gelir. Rakibiniz genellikle Bahis Sitesidir, ancak gerçekte kim olursa olsun, k?sayollar kullanarak uzun vadede kazanamazs?n?z.

A?a??daki kelimeleri hiç duydunuz mu?

“Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir.”

Seçim hizmetleri ve test edilmemi? e?ilimler veya tahminler uzun vadede nadiren i?e yarar. Basitçe k?sayollar kullanmak veya tembel olmak için cazip olmay?n.

Sonuç

Bu yaz?da listelenen 12 ?eyi engellerseniz, kazanan bir futbolcu olma yolundas?n?z demektir. Birço?u mevcut futbol kumar analizinize eklemeyi dü?ündü?ünüzden daha kolayd?r, bu yüzden ke?fetti?iniz her ?eyi dü?ünmeden ba?ka bir bahis koymay?n.

Her y?l yeni, rekreasyon bahisçilerinin rekreasyon seslerinden 100.000 $ kazanmak büyük bir hedef gibi görünüyor. Profesyonel bir rekreasyon bahisçisine dönü?mek isteyen herkes, en az?ndan bu kadar yüksek bir hedef belirlemelidir.

Tam olarak rekreasyonlarda y?lda 100.000 $ kazanmak ne kadar gerçekçi olabilir?

Zay?f bir kalbe ve hatta küçük bir bankaya sahip olan bir vücut için olmayabilir.

Sadece do?ru zihniyet, hesap ve çal??ma ile tamamlanabilir.

Birincil hedefinizi belirleyin

seçim her zaman bu hedefi daha küçük hedeflere bölmektir:

Y?lda 100.000 $ kazan?rsan?z, ortalama:

 • Ayl?k 8333 ABD dolar?
 • Haftada 1924 dolar
 • Günde 274 $

Hedefinize ula?mak için yapman?z gerekeni tam olarak bozarak, tam olarak ne kadar basit (veya zor) göründü?ünü görebilirsiniz.

Günde 274 dolar basit görünebilir. Yine de sezonun HER günü, haftada 1 hafta, y?lda 52 gün 274 dolara mal oluyor.

Pazar günü 1.000 $ kazan?n ve Pazar, Pazartesi, Sal? ve Çar?amba günlerinde ihtiyac?n?z olan ?eyleri yönetebilirsiniz. Sizi günlük (veya haftal?k veya ayl?k) hedefinize yak?n tutan bir ad?m? kesinlikle tutman?z gerekir. Geride kalmaya ba?larsan?z, b?rakabilirsiniz.

Ne kadar?na ihtiyac?n olaca??n? bilmelisin. ?lerlemenizi genellikle izlemelisiniz. ?lerlemenizi ne kadar s?k ??izlerseniz, hedefinize ula?mak için tam olarak nerede durdu?unuzu o kadar çok anlars?n?z.

??areti basamakland?r?n

Her gün, haftada veya ayda ne kadar kazanman?z gerekti?ini anlad?ktan sonra, hedefinizi ad?mlara ay?rabilirsiniz.

Her sporun bir mevsimi vard?r. Y?l boyunca m? yoksa sadece belirli rekreasyonlarda m? oynayaca??n?za karar verin. Ço?u spor bahisçisi, NFL ve NCAA futbol sezonlar?na dikkat eder. Bahse girdi?iniz sadece iki sezon buysa, haftada veya ayda çok daha fazlas?n? yapmal?s?n?z. 2010 y?l?nda tüm y?l sürmeyecek.

Futbol, ??beyzbol ve basketbol üzerine bahis oynamak ister misiniz?

Bu durumda, tüm y?l boyunca bahis oynayabilece?iniz oyunlara sahip olacaks?n?z.

Gerçek bir avantaja sahip olarak bahis oynayabilece?iniz sporlara dikkat edin. Mutlak bir avantaj? korurken bunu ba?aramazsan?z, asla engelinizi geni?letmeyin.

Futbol ve beyzbol oynayabiliyorsan?z, y?l?n ço?unda bahis oynayabilirsiniz. Super Bowl’dan sonra (?ubat ay?nda) ve beyzbol sezonunun ba?lang?c?ndan önce (Mart sonu veya Nisan ba??nda) bir ara vermek için sadece zaman?n?z olacak.

??te y?ll?k 100.000 dolar hedefleyen ayr?nt?lara göre bir ayr?nt?.

Daha önce belirtilen üç rekreasyona da bahis oynamay? planl?yorsunuz. futbol ve beysbola daha fazla odaklanmak istiyorsun. Bu oyunlarda daha iyisin.

Matematik ?una benzer ?ekilde çal???r:

 • Basketbol oyunlar?n?n% 53’ünü kazand?n?z.
 • Beyzbol maçlar?na% 53,5 ile karar veriyorsunuz.
 • % 54 ile futbola karar veriyorsunuz.
 • Tüm bahislerinizi% 10’luk bir oyunda yönlendirirsiniz (110 galibiyet, 100).

Hedefiniz ayda 10.000 $ kâr. (Biraz daha k?salt?rsan?z, nihayetinde y?ll?k hedefiniz olan 100.000 $ ‘a ula?acaks?n?z).

?ubat ve Mart, rahatlamak ve basketbol oynamak isteyebilece?iniz tek aylar olacak, çünkü tek yapabilece?iniz birkaç futbol maç?.

% 53 kazanma yüzdesine sahip olarak 30 günlük 10.000 $ basketbol kazanmak için, her 100 oyun için bahis ba??na 8.000 $ denemeniz gerekir.

 • + Kazand???n?z 53 maçta kesinlikle 424.000 $ kazanacaks?n?z.
 • – Di?er oyunlarda kesinlikle 413.600 $ kaybedeceksiniz.

Bu senaryoda tur toplam kar? nedir?

Ayl?k 10.400 dolar.

Futbol sezonunda daha iyisin. Sadece% 54 ile ayda ne yapmal?s?n?z?

Bir ayl?k futbol boyunca bahis oynayacak 100 oyun bulmak mümkün mü?

Bu durumda, 10.000 $ hedefinize ula?mak için her biri 3.000 $ ‘l?k 100 bahis hedefleyin.

54 galibiyette 162.000 $ kazan?yorsunuz ve ayr?ca 46 kayb?n?zda 151.800 $ kaybediyorsunuz.

Yüzdede büyük bir fark yaratan büyük fark? fark ettiniz mi?

Bu 1 puan muhtemelen çok büyük miktarlarda olacak.https://canlibahis.top/

Kazanma oran?n?z? art?rmaya dikkat edin. Zamanla, sadece bir puan çok büyük miktarlarda olabilir.

Ancak futbolla ilgili sorun burada listelenmi?tir:

Üniversite ve profesyonel oyunlar olursa olsun, 30 günde bir avantaj elde edebilece?iniz 100 oyun bulmakta gerçekten zorlanacaks?n?z.

Her ay sadece 50 oyun bulabilece?inizi bir dü?ünün.

Ayn? sonuçlar? elde etmek için 50 oyunda oyun ba??na 6.000 $ bahis yapman?z gerekir.

Yaln?zca 25 maçta kumar oynaman?z gerekiyorsa, oyun ba??na 12.000 $.

Bununla birlikte, dikkate al?nmas? gereken tek faktör bunlar olmayabilir. Dü?ürülmü? bir vig ile bahis yapma ?ans?n?z varsa, kazanc?n?z? art?rabilir veya nihayet hedeflerinize ula?mak için ihtiyaç duyaca??n?z bahis miktar?n? istikrarl? bir ?ekilde azaltabilirsiniz.

Elbette tutarl? bir ?ekilde kazanman?z gerekiyor. Ancak, a?a??dakilerden birini de yapman?z gerekir:

 • Birçok oyuna bahis yap?n
 • Büyük bahisler yap?n
 • ?kisi de

Yasad??? kumar sitesini yenmeniz gerekenler

Bunlar?n hepsi, internet sitenizi uzun vadede sürekli olarak yenme yetene?inize dayanmaktad?r. Bu sürenin en az% 53’ünde kazanmazsan?z, e?lence amaçl? kumarlardan y?lda 100.000 $ kazanamazs?n?z. (Küçültülmü? bir bahis koyam?yorsan?z, bu bahislerin yaln?zca% 52’sini kazanmal?s?n?z.)

Bankan?za ba?l? olarak, birkaç y?l içinde bu kadar yak?n bir yerde para kazanabilirsiniz. Di?erlerinde nakit kaybedersiniz.

Zaman içinde güvenilir kumar internet sitelerini yenmenin tek yolu, her zaman onlardan daha çok çal??makt?r. Web sitelerinden daha fazla istatistik toplaman?z ve analiz etmeniz gerekiyor. Karl? bahis f?rsatlar? bulman?za yard?mc? olacak ki?isel sistemler geli?tirmelisiniz.

Her ?eye ra?men, bir k?s?tlama bulana kadar çal??maya devam etmeye haz?r olmal?s?n?z. Daha iyi sistemlerle ilgilenmekten asla vazgeçemezsiniz.

 • beynini yapmak mümkün mü?
 • ?u anda ne gerekiyorsa yapmaya kararl? m?s?n?z?

E?er yapmazsan?z, oyunda hayatta kalaca??n?za bahse bile giremezsiniz.

Büyük Bir Bankroll’a Odaklan?n – Nakit Para Yöneticisi

Rekreasyonlarda y?lda 100.000 $ kazanmak için, çok say?da büyük bahis yapman?z gerekir.

Profesyonel spor bahisleri bir yat?r?m gibi çal???r. Uzun vadede, profesyonel spor bahisçileri, kazanma yüzdelerine ve bu bahisçilerin boyutuna göre ne kadar kazanacaklar?na karar verebilirler.

“Yat?r?m?n geri dönü?ü” ve “y?ll?k yüzde oran?” e?lence amaçl? kumarlarda da önemli olan iki yat?r?m terimidir.

% 100 basit faizle y?lda 100.000 $ kazanmak için kesinlikle ne kadar yat?r?m yapman?z gerekebilir?

1 milyon dolar? yan?tlad?ysan?z, arkan?za yaslan?n. 1 milyon dolar çarp?% 10, 100.000 dolar.

% 10 yat?r?m getirisi makul mü?

Genel olarak ço?u para piyasas?nda,% 10 sadece güçlü bir getiridir.

Kumar oyunlar?nda y?ll?k 100.000 $ kazanmak için bankan?z?n ne büyüklükte olmas? gerekti?ini dü?ünüyorsunuz?

50.000 dolar ve 100.000 dolar yeterli de?il.

Bankan?z? bir y?lda ikiye katlarsan?z, çok h?zl? bir ?ekilde delice zengin olabilirsiniz. Spor bahislerinde kimsenin borcunu bir y?lda ikiye katlad???n? iddia edemem ama risk almaktan rahats?z oluyorum. Yapmamal?s?n, ya da yapmamal?s?n.

Do?ru hesap boyutunu belirlemek ?unlara ba?l?d?r:

 • Kazananlar? seçme konusunda tam olarak ne kadar tutarl?s?n?z?
 • tam olarak kaç oyuna bahis oynuyorsunuz?
 • her oyunda ne kadar bahis oynayabilirsiniz?

Hepsi, bankan?n büyüklü?üne k?yasla yat?r?mlar?n / bahislerin boyutunu kapsar. Bilmen gereken her ?eyi burada saklayamam, ama ba?lamana izin verebilirim.

?una bak:

% 60′?n? kazananlar? seçen bir spor bahisçisi arka arkaya 10 oyunu kolayca kaybedebilir.

Bu 100 oyun serisinin ilk 10 oyununu kaybedeceksiniz ve kalan 90 maçtan 60′?n? kesinlikle kazanman?z gerekiyor.

Yaln?zca% 54 kazan?rsan?z (sadece en kullan??l? rekreasyon bahisçileri daha iyi yapar), en önemli 10’unu kaybedebilir ve sonraki 90’dan yaln?zca 54’üne ihtiyac?n?z olabilir.

Diyelim ki 100.000 dolarl?k bir bankan?z var. Bir oyun için 8.000 $ yat?r?m yap?yor olabilirsiniz.

Uzun vadede kazanmak için kursa devam ederken ciddi bir ?ekilde 20.000 $ ‘a dü?ebilirsiniz.

Farkl? bir yakla??m

Bütün bunlar çok say?da oyunda kumar oynamay? içerir. ??te rekreasyonlarda tutarl? para bahisleri üretmenin en güvenli yöntemi. Riskinizi birçok oyuna yayarak, paran?z? ve varl?klar?n?z? çe?itlendirirsiniz. Olumlu beklentiniz uzun vadede devralabilir. K?sa vadeli dalgalanmalar genellikle çok büyük bir fark yaratmaz. Çökme (kopma) tehdidiniz oldukça dü?ük.

Ancak, yaln?zca en iyi avantajlar? sunan oyunlara bahis oynars?n?z. Her oyunda daha fazla bahis yapman?z gerekir. Bunun mutlak en a??r? muafiyet örne?i, y?lda yaln?zca 100.000 dolarl?k bir oyunda kumar oynamak olacakt?r. Kazan?rsan?z, sezon için 100.000 dolar kar ettiniz.

Bu bir sorun olabilir:

K?L?T VEYA% 100 GARANT? OLARAK OYUN DÜZELTMES?N? GERÇEKLE?T?R?R.

Bu, bu yaz?n?n kapsam?n?n ötesindedir. Bu tekni?in birkaç y?l i?e yaramas? önemli de?il, sonunda 110.000 $ ‘l?k bir bahsi kaybedeceksiniz. Sab?rs?z olal?m, kazananlar yaln?zca% 60 ile en kolay kullan??l? avantaja sahip belirli oyunlarda kumar oynayarak seçim yapabilirler. Y?l boyunca bahis oynayabilece?iniz 100 oyun bulacaks?n?z.

Yaz ve k?? aylar?nda 96.000 $ kazanmak için 100 oyunun her birine 6.000 $ bahis yapman?z gerekir.

60 maçta kazand?n?z, 360.000 dolar kazan?yorsunuz.

Kaybetti?iniz 40 ki?iden 264.000 $ kaybedersiniz.

Sadece 50 oyun bulmak mümkün mü?

?imdi her birine 12.000 $ bahis yapman?z gerekiyor.

25 oyun mu?

Maç ba??na 24.000 $ yat?rman?z gerekiyor.

Geli?mi? s?radan bir spor bahisçisi veya hatta bir profesyonel olursa olsun; ?ans?n?z, her zaman sonuçlar?n?z? art?rman?n yollar?n? ar?yor olman?zd?r.

Sonuçlar?n?z? dü?ürecek 7 süper yarat?c? bahis ipucunu bir araya getirdim.

Bunlar?n yedisini de kesinlikle kullanman?z gerekti?i gibi hissetmenize gerek yok, ancak 1 veya 2 bulursan?z, stratejilerinizi geli?tirebilir ve bahis sonuçlar?n?z? en üste ç?karabilir.

1 – Küçük Konferans Kolej Futbolu

?lk iki tavsiye, hem üniversite rekreasyonlar?n?, küçük konferanslar? ve uzmanl??? içerir.

Herhangi bir e?lence amaçl? kumar alan?na konsantre olabilirseniz, di?er bahisçilerden ve / veya seçeneklerden önemli ölçüde daha fazla tan??ma imkan?n?z vard?r.

Daha fazlas?n? ö?rendikten sonra, de?er sunan sat?rlar? görmek daha kolay.

Genellikle Las Vegas’ta ve çevrimiçi olarak düzenlenen neredeyse tüm NCAA futbol oyunlar?nda birkaç y?l boyunca kumar hatlar? sunuyor. Her hafta her oyunda NFL oyunlar?n?n zirvesine yak?n, baz? hatlar?n di?erleri kadar etkili olmad??? anlam?na geliyor.

Küçük seminer oyunlar? NFL ve daha büyük konferanslardan beri pek ilgi görmüyor, bu yüzden sadece bir uzman olma f?rsat?n? de?erlendirin.

Küçük bir seminer hakk?nda kumar seçeneklerinden daha fazlas?n? ö?renmek için bir taahhütte bulunun.

Bugün, 10 y?l öncesine göre gerçekten daha kolay çünkü birço?unun çevrimiçi bölümleri var, ayr?ca çevrimiçi, her büyüklükteki futbol tak?mlar?yla ilgili skorlar, istatistikler ve haberlerle dolu.

Küçük kolej futbol tak?mlar? hakk?nda içeriden bilgi sa?layan ki?ilere koçluk yapmak için bakabilirsiniz. Daha küçük ?ehirler, büyük kolej ?ehirlerinde bulabilece?inizden daha fazla antrenör, oyuncu, ebeveyn, e?itimci ve üniversite personeli kullan?m? sa?lar. genellikle yasa d??? hiçbir ?ey yapmay?n, ancak lütfen nerede olursan?z olun etkinle?tirmekten çekinmeyin ve daha fazla rekreasyon bahsi kazanmak için bu ?ekilde toplanan bilgileri kullanmaktan çekinmeyin.

2 – Küçük Konferans Koleji Basketbol

Minik seminer kolej futbolu hakk?nda bahsetti?im her ?ey, minik seminer kolej basketbolu için de geçerlidir.

?yi haber ?u ki, futbol için bir ileti?im toplulu?u geli?tirirseniz, ayn? ortaklar?n ço?u ayn? sezonun basketbol sezonu için de?erli olacakt?r.

Kumar seçeneklerinden önce, bir tak?m?n y?ld?z basketbol oyuncusunun bu ak?amki maç? kaç?raca??n? bildi?inizi hayal edin. Bu tür bir içgörünün yararl? olaca??n? dü?ünüyor musun? Onunla para kazanabilece?ini dü?ünebiliyor musun?

3 – Giri?ler

Teaser’lar geleneksel olarak enayi bahisler olarak kabul edilir, bu yüzden ço?u profesyonel rekreasyon bahisçisi taraf?ndan gerçekten göz ard? edilir.

Bu, adreslerinde birkaç oyuna bahis oynad???n?z ve her oyunda çizgiyi belirlemek için ekstra puan ald???n?z bir maçt?r.

Rekreasyon bahisçilerini kazanman?n bir özelli?i, her zaman bir avantajla ilgilenmeleri ve e?er oldu?una inan?yorlarsa fonlar?n? riske atmaya haz?r olmalar?d?r.

Kumar internet siteleri, sunduklar? oyunlara do?ru çizgileri koyma konusunda ba?ar?l? olmaya devam ediyor. Hatlar daha etkili hale gelirken, bu ak?ll?lar?n ak?ll? bahisçiler için karl? olma ?ans? artmaya ba?lad?.

Teaser bahislerini kullanan oyunlar? rastgele seçemezsiniz ve zamanla bir gelir elde edemezsiniz, ancak çizgiye yak?n gibi görünen oyunlardan kaç?nmak kolayd?r. Her hafta spreadin birkaç noktas?nda biten iki veya üç maç seçebilirseniz, teaser bahisleriyle kazanabilirsiniz.

4 – Beyzbol Para Hatlar?

Beysbolda para hatlar?n? kullanan tutarl? bir kazanan olarak tan?mlanmak için çok çal??man?z ve bu oyunun ö?rencisi olman?z gerekir. Ba?ar?l? bir ?ekilde beyzbol oynamak basit de?ildir, yine de bir sistemi çökerterseniz her yaz kar edebilece?iniz pek çok oyun sunar.

Ço?u spor bahisçisi futbol sezonuna odaklan?r ve March Madness veya NBA finallerine bahis oynayabilir. Bununla birlikte, birçok bahisçi beyzbolu bir veya iki kez dener ve çok zor oldu?u veya belki de ilginç olmad??? için ortaya ç?kar.

Birkaç tak?m? yak?ndan takip etmek oldukça kolayd?r, bu nedenle yaralanmalar, at??lar ve s?cak ve so?uk vurucular hakk?nda bilgi edineceksiniz. ?ki veya üç tak?m? takip ederek ba?lay?n, rahat olur olmaz birkaç tane daha ekleyin.

5 – Hava Ko?ullar? / Vagon Alt?

Eski ?aka, dün hava tahminiyle birlikte profesyonel tahmincilerden çok daha iyi olaca?? için mevcut havan?n bir y?l boyunca her gün ayn? olaca??n? tahmin etmenizdi.

Art?k durum bu de?il.

Hava tahminleri daha do?ru hale gelirken, iklimin gelecek bir oyunda at?lan skorlar? nas?l de?i?tirece?ini tam olarak tahmin etmek daha kolayd?r.

Oyun yakla??rken, çizgi mevcut hava durumunu yans?tacak ?ekilde de?i?ebilir, ancak dikkat ederseniz, hatlar?n do?ru oldu?u haftan?n ba??ndaki tahminlere dayanarak bahis oynayabilirsiniz.

Kar f?rt?nas? bekleniyorsa, diplerin muhtemelen kazanaca?? bir durum geli?ebilir.

Gelecek oyunlar için daima hava durumunu izleyin. Birço?unun kaç?rd??? karl? f?rsatlar? bulacaks?n?z.

6 – Ev sahibi zay?f tak?m Money Lines

Ev sahibi tak?mlar para hatt?na daha zay?f dü?tü?ünde, paradan daha fazlas?n? öderler.

Birçok rekreasyonda ev sahibi tak?mlar?n ana avantaj?n? birle?tirdi?inizde, ev sahibi tak?mlar?n maa?lar? dü?ük oldu?unda para hatt?na yapabilece?iniz ekstra kazançlar?n yard?m?yla bir kar elde etmek için ideal bir formüle sahip olacaks?n?z.

Onlara körü körüne bahis oynayamazs?n?z, ancak bu oyunlara konsantre olabilirsiniz.

Bir ev sahibini dü?ük tutarak her maç? izlemeye ba?lay?n, e?le?meleri engelleyin ve tüm sonuçlar? kaydedin. K?sa sürede karl? f?rsatlar? görebilmeniz gerekiyor.

Ev sahibi tak?mlar?n en kullan??l? kazanma olas?l?klar?yla desteklendi?ini görmeye ba?lad???n?zda, kendinize ba?ka bir yöntem kazanmak için puanlarla kendi ba?lar?na kumar oynamaya ba?layabilirsiniz.

??te bir örnek:

Buffalo ve Miami’de oynanan yunuslar 3 iyilik puan? ile tercih edilir. Bonolarda para hatt? +165’tir. Bu, Bills kazan?rsa 165 kazanmak için 100, 100 Biler kazanmak için 110 bahis ve 110 puan için bahis yapt???n?z anlam?na gelir.

Oyunu bloke ederseniz ve +165 Bono’nun para hatt?na göre iyi bir fiyat üretmeye yetecek kadar zaman kazanaca??n? belirlerseniz, bunlar? puan almak da genellikle iyi bir de?erdir.

Ayr?ca, e?er alçak köpek iyi oynar ama galibiyetten geri kal?rsa, bir çe?it çit de sunabilir.

100 kazanmak için 110 oynad???n?zda, puan ald???n?zda para kazanmak için 100 al?rs?n?z ve ayr?ca üç olas? sonuç elde edersiniz.

– Faturalar 3 ½’dan önemli ölçüde fazla kaybedebilir ve ayr?ca 220 puan kaybedersiniz.

– Faturalar oyunu 3 veya daha az kaybedebilir ve ayr?ca k?r?l?rs?n?z. Havayla ilgili 100 kazan?rs?n?z, ancak para hatt?nda 100 kaybedersiniz.

– Bono oyunu kazanabilir ve siz de 265 kazan?rs?n?z.

265 galibiyet ve 220 ma?lubiyet aras?ndaki fark, ak?ll? bahisçilerin uzun vadede kar etmesine neden olabilir.

Ama hepsi kendi evindeki yoksul tak?m?n?n de?erini anlayabilir.

7 – Bir Engellilik Kulübüne kat?l?n

Bu garip bir ?ey gibi görünebilir, ancak bunu rekreasyon bahisçisi olarak yeti?tirmenin en iyi yollar?ndan biri, di?er engelli insanlarla tak?lmakt?r. Genellikle büyük bir kulüp olmak zorunda de?ildir, ancak baz? kurallar? di?er rekreasyon bahisçileriyle payla??rsan?z, genel engelleme yetene?inizi art?rabilirsiniz.

Geli?mi? s?radan bir bahisçi, genellikle bunun sizin için çok geli?mi? oldu?unu dü?ünmez. ??in asl?, profesyonel engelli insanlara göre s?radan bahisçiler için daha iyi sonuç verebilir.

Kazanan sistemleri ve uygulamalar? kan?tlad???n?zda, bunu pek çok ki?iyle payla?m?yor olabilirsiniz. Ancak ilk sistemlerinizle ilgilenirken halatlar? ö?renirken, onlar? burada toplayarak çok az yard?mc? olabilirsiniz.

Haftada en k?sa sürede veya ayda bir kez e?lenmek isteyen bireyler için kumar oynamay? seven iki ila be? ki?iye bir engelli kulübü kurmalar?n? isteyin. Hiç kimsenin ihtiyaç duyduklar?ndan çok daha fazlas?n? payla?ma konusunda bask? hissetmedi?inden emin olun, ancak trendler ve gelecek oyunlarla ilgili tart??malar? te?vik edin.

Her bir ki?inin oyun de?erlendirmesine yakla?t???n? gözlemlemek için birkaç oyunu grup olarak engellemeye çal???n.

Bir engellilik kulübü, sadece di?er bahisçilerin tam olarak nas?l dü?ündü?ünü görerek mümkün k?lmakla kalmaz, ayn? zamanda kendinizi arkada?lar?n?z?n önünde utand?rmak istemedi?iniz için sizi bu oyunun ba??nda tutar. Sorumlu olmak her zaman iyi bir fikir olacakt?r ve genel sonuçlar?n?za, sonuçlar? ve fikirleri ba?kalar?yla payla?arak yard?mc? olabilirsiniz.

Sonuç

Engel sonuçlar?n?z? dönü?türmek için yukar?daki listede bulunanlar?n tümünü kullan?n.

Kesinlikle en de?erli ipucu son olabilir. Belki de di?er bahisçilerin yan?nda birkaç saat 30 gün kaybetmekle uzun vadeli bir hobi kazanmak aras?ndaki farkt?r.

Online kumar?n iddial? isimlerinden biri olan Mobilbahis, içerik güncellemeleri sayesinde kullan?c?lar?n?n ilgisini canl? tutmaktad?r. Bu sitenin insanlar? olan bahis severler, farkl? hizmetler için yüksek oranl? rekreasyon bahisleri yapabilir. Ayn? ?ekilde farkl? sa?lay?c?larla oyun oynama imkan? veren sitede bir numara garanti edilmektedir. Kurulu? ayr?ca çal??anlar?na garantili güvenilirlik sistemleri sunmaktad?r. Kontrol olanaklar?, web sitenizin kalitesini ka??t üzerinde kan?tlama yöntemleriyle özel olarak desteklenen Malta Lisans?. Bu aç?dan bak?ld???nda örgütün k?sa sürede ba?ar?s?n?n sadece bir olas?l?k olmad??? görülmektedir. Kumar merakl?lar?, siteden i?lem yapabilmeniz veya onlara tamamen özel bir hesap açabilmeniz için adresleriyle eri?im zorlu?u olmadan i?lemlerini halledebilirler.

Mobilbahis Yeni Adresi

Yenilenmi? veya güncellenmi? adresler, yabanc? kökenli kumar organizasyonlar?na al??m?? kumar merakl?lar? için tan?d?k fikirlerdir. Ancak, internet bahislerinde acemi olan kullan?c?lar bu senaryolar? tuhaf bulabilir. Asl?nda, birçok bahisçi adres de?i?tirmenin bir sonucu olarak genellikle kendilerini güvende hissetmezler. Buna göre Mobilbahis cari adres al?mlar?n?n neden gerçekle?ti?ini bilmenin önemi art?yor. Türkiye’deki kumar toplulu?u, yerli ve yabanc? fonlu kurulu?lar? kapsamaktad?r. Bölgesel sitelerin kullan?m oranlar?n?n dü?ük oldu?u dü?ünülerek bölgesel siteleri destekleyecek politikalar haz?rlanmaktad?r. Böylelikle güvenilir de olsa yabanc? kaynakl? kumar internet siteleri kapanmaya ba?lad?. Mobilbahis adresi de yukar?da belirtilen nedenle tespit edilirse kapat?l?r. Eri?im engeli olarak adland?r?lan kapatma süreçleri, gerçekten bu sitenin faaliyetlerinin tamamen sona ermesi olarak alg?lanmamal?d?r. Blokaj sonras?nda farkl? bir adres veren yönetim ekibi ma?duriyet ya?amadan ki?ilerin bahislerine devam etmesine yard?mc? olur.

Mobilbahis Yeni Giri? Adresi Güvenli mi?

Adresler de?i?tikten sonra bahis tutkunlar?n?n kafas?nda baz? sorular ortaya ç?kar. Ortaya ç?kan sorular?n ço?u koruma sistemleriyle ilgilidir. Her ?eyden önce, adres de?i?ikliklerinin yaln?zca kabuk de?i?iklikleri oldu?u bilinmelidir. Bu temelde, bu sitenin teknik altyap?s? veya lisans? gibi koruma sistemlerinin de?i?ikliklerden sonra ayn? kald??? anlam?na gelir. Buna göre, genellikle kumar merakl?lar?n?n korunmas?n? hiçbir ?ekilde tehdit etmez. Ayr?ca bu sitenin teknik altyap?s?n?n güçlü oldu?u dü?ünüldü?ünde, ki?ilerin veri kayb?n? görmesi kolay de?ildir. Veri kayb? olmamas?, yeni adreslere eski üyelik bilgileriyle an?nda eri?ilebilece?i anlam?na gelir. Ayn? ?ekilde, veri kayb?n?n olmamas?, öncelikli bahislerin, kazan?lan paran?n ve kat?lan kampanyalar?n asla silinmemesini sa?lamaya yard?mc? olur. Bu yöntemde kullan?c?lar koruma riskleri olmadan bahislerine devam edebilirler. Site ile ilgili yap?lan görü?ler de aç?klanan konular? desteklemektedir.

Mobilbahis Adresinde Üyelik ??lemleri

Bahis merakl?lar?n?n web sitenizi kullanmak için bir Mobilbahis üyesi olarak geli?meleri gerekir. Genellikle üyelik i?lemi yapmayan ki?iler bu sitenin içeri?inden yararlanamaz ve tüm içeri?i görüntüleme imkan?n? kaç?r?r. Web sitenizin gerçek bir üyesi olmak, kumar sistemlerini en k?sa sürede görmek için bile gerçekle?tirilebilir. Kullan?c?lar?n ço?u bu deneyimler çerçevesinde bu sitenin aktif insanlar? haline geliyor. Bahis merakl?lar?, üyelik i?lemlerini görebilmeniz için mobil veya bilgisayardan ba??ms?z olarak web sitenizde oturum açmal?d?r. Giri?lerden sonra ana sayfa ile ilgili olarak kendini gösteren üyelik linki kullan?lmal?d?r. Üyelik ad?mlar?, bu i?lemlerin sonraki a?amas?nda klasik forum adreslerine yerle?tirilir. Bo? tipte sunulan uygun icray? dolduran bahisçiler an?nda bu sitenin insan? olabilirler. Bu tür konusunda dikkat edilmesi gereken tek ?ey hesap onaylar?d?r. Hesap onaylar?, sunulan e-posta adresi için sa?lanan web ba?lant?s?na t?klanarak birkaç dakika içinde tamamlanabilir.

Mobilbahis Üyelik Avantajlar?

Yabanc? kumar sitelerinin gerçek bir üyesi olmak belirli avantajlar sa?lar.