Franciszek otworzy? w poniedzia?ek swoje centrum parafialne dla ko?cio?a Vesper

Franciszek otworzy? w poniedzia?ek swoje centrum parafialne dla ko?cio?a Vesper

My?l?, ?e dobrze, ?e przepraszasz"on te? si? podda?.

Kubilay powiedzia?, ?e si? nie pozna, by? suchy od trzech miesi?cy. w "Letni dom gwiazd" wypi? znaczn? ilo?? alkoholu, pi? nawet piwo przed ?niadaniem.

Kubilay i Georgina znów s? razem

Przy tej okazji rozmawiano tak?e o relacjach Kubilay z Georgin? Fleur. Rozeszli si? po letnim domu. Moderator Angela Finger-Erben chcia?a wiedzie?, jak wygl?da teraz sytuacja. Krótko przed filmowaniem dziewczyna It ostro postrzeli?a Kubilaya i zerwa?a z nim. Teraz o?wiadczy?a: "To wszystko by?o troch? skomplikowane, troch? si? pomyli?em. Jeste?my znowu razem od wczoraj." Opublikowa? zdj?cie ze swoim by?ym, a potem by?a Georgina "spanikowany".

Zamkni?cie fina?u: Fina? „Summer House of the Stars”: ta para wygra?a "Letni dom gwiazd" : Alkohol, testosteron i ?lina Og?oszenie powrotu: Wendler zaplanowa? to na 3 listopada

Ale w mi?dzyczasie ta dwójka prawdopodobnie znowu si? spotka?a. "To nie kl?twa letniego domu nas uderzy?a, ale b?ogos?awie?stwo. Jeste?my szcz??liwi"- zapewni?a Georgina.   

Wykorzystane ?ród?a: TVNOW / RTL: "Letni dom gwiazd"- Do zobaczenia 1 listopada 2020 roku  

w "Letni dom gwiazd" Andrej Mangold postawi? si? w z?ym ?wietle. Podczas transmisji by?y kawaler spotka? si? z ogromn? krytyk?. Teraz jest pierwszym, który skomentuje zarzuty. 

"Domek letniskowy": Te gwiazdy b?d? tam w 2020 roku
Seria zdj?? sk?adaj?ca si? z 9 zdj??

"D?ugo wokó? mnie by?o cicho", Andrej Mangold rozpoczyna d?ugi post na Instagramie. Nie zg?asza? si? na platformie od ponad miesi?ca. Oko?o 333 000 osób ?ledzi tam by?ego zawodowego sportowca. Powodem by?a gwa?towna burza gówna, która nast?pi?a po transmisji "Letni dom gwiazd"-Obserwuj?cy wali? w niego. Mangold pozna? Ev? Benetatou, któr? pozna? jako kawaler. 

Widzowie reality show RTL zobaczyli Andreja, który wraz ze swoj? dziewczyn? Jennifer Lange przekona? inne gwiazdy serialu, ?e Eva nie powinna by? dobr? osob?. Wielu uwa?a?o to za zastraszanie, a by?y stopie? licencjata postrzega? jako ?owca paskudnych machinacji.

"Przeprowadzka do letniego domu nie by?a najlepsz? decyzj?" 

33-latek milcza? na temat tego rodzaju zarzutów. Teraz wyja?nia: "Przeprowadzka do letniego domu z pewno?ci? nie by?a najlepsz? decyzj?. Jestem osob?, która uczy si? na swoich b??dach, nie tylko wyrywa si? z romansu i trzyma si? tego, co si? sta?o."

Sprawd? ten post na Instagramie

Post udost?pniony przez Andreja Mangolda (@dregold) 4 listopada 2020 r. O 10:27 czasu PST

Nie doceni? formatu i siebie "Na pewno tam te? troch? straci?em." Winny by? równie? atak plucia. Mo?esz przeczyta? wi?cej na ten temat tutaj. Masz go "ca?kowicie wytr?cony z równowagi" i "bezprecedensowa w?ciek?o??" uruchomione w nim. Oceniaj?c z perspektywy czasu, zgodnie z jego w?asnymi o?wiadczeniami, powinien by? spakowa? walizki i odjecha? w tym momencie. Akcja katapultowa?a go emocjonalnie i psychicznie daleko poza jego granice. "Ale to nie wchodzi?o w gr?, bo jako zawodowy sportowiec uczysz si? mi?dzy innymi dyscypliny i wytrwa?o?ci", powiedzia? Andrej. 

"Zaskoczy?o mnie moje s?ownictwo i negatywne nastawienie" 

"Z perspektywy czasu by?em bardzo zaskoczony moim s?ownictwem i negatywnym nastawieniem. Kierowa?em si? emocjami, co nie zawsze jest najlepsz? opcj?." By?oby lepiej, gdyby by? "bardziej zrelaksowany i dojrza?y z sytuacj?" obs?ugiwane. Teraz chce powiedzie? z g??bi serca: "Przepraszam, je?li nie spe?ni?em mojej roli wzoru do na?ladowania i sprawia?o to, ?e ludzie czuli si? negatywnie. To nie by? mój zamiar." B??dy si? zdarza?y, by?y ludzkie i by?y cz??ci? ?ycia.https://yourpillstore.com/pl/ketod7/

Najwa?niejsze dla niego jest to, ?e uczy si? na swoich b??dach i radzi sobie lepiej w przysz?o?ci. Jednocze?nie o?wiadczy? w filmie, ?e wyra?nie dystansuje si? od zastraszania. "Nie grozili?my nikomu ani nie zn?cali?my si?, walczyli?my." Twierdzi, ?e zastraszanie nie mia?o miejsca w domu. Ka?dy z uczestników móg? to potwierdzi?. Skrytykowa? tak?e spo?ecze?stwo za to, ?e pozwala?o mu otrzymywa? takie gniewne reakcje. Kilka razy gro?ono mu ?mierci?, a najgorsze rzeczy pochodzi?y od nieznajomych "poszukiwany na szyi". 

Ani s?owa o dziewczynie Jenny

Nie chce, aby ktokolwiek mia? takie do?wiadczenie. Ma grub? skór?, ale tym razem te? by? mu bardzo bliski. Andrej równie? podzi?kowa? mu za wsparcie "Domek letniskowy"Wykonawcy. Po??czy? to w swojej historii na Instagramie, wyja?niaj?c, ?e przyja?nie rozwin??yby si? poza serialem. Na przyk?ad po??czy? Annemarie Eilfeld i jej ch?opaka, a tak?e YouTuberów Lish? i Lou lub Andreasa i Caro Robens. Zauwa?alne jest jednak to, ?e Andrej nigdy nie wspomina o swojej dziewczynie Jenny. Ona te? nie skomentowa?a ani nie polubi?a posta, ostatnie udost?pnione przez nich zdj?cie ma prawie dwa miesi?ce. 

Do widzenia po koncercie: zaskakuj?ce przeprosiny "Letni dom gwiazd": „Trucizna na niedzielny wieczór” Zamkni?cie fina?u: „Letni dom gwiazd” Fina?: Ta para wygra?a

Przynajmniej Andrej chcia? z nim i?? "Letni dom gwiazd" zablokowa?. Nie mo?e si? teraz doczeka? nowych projektów w nadchodz?cym roku i k?adzie du?y, gruby haczyk za serialem. 

Wykorzystane ?ród?a: Instagram: Profil Andreja Mangolda, badania w?asne

"Letni dom gwiazd" przechodzi do nowej rundy. W tym roku trash show RTL odb?dzie si? po raz pierwszy w Niemczech z powodu kryzysu koronowego. Ale nie ma mniej argumentów, ?ez i argumentów. 

"Domek letniskowy": Te gwiazdy b?d? tam w 2020 roku
Seria zdj?? sk?adaj?ca si? z 9 zdj??

Rzeczywi?cie tak jest "Letni dom gwiazd" pocz?tkowo uwa?any by? za letni? imitacj? obozu w d?ungli. W 2019 roku mieszka?cy i oczywi?cie spektakl zapewnili sezon szekspirowskich proporcji, pe?en dramaturgii i ol?niewaj?cych postaci. Prawie trzyminutowy zwiastun zapowiada co? podobnego na 2020 rok – w zupe?nie nowej lokalizacji.

W RTL"Domek letniskowy" Gwiazdy i ich partnerzy ?yciowi mieszkaj? we wspólnym mieszkaniu z innymi parami gwiazd. Nowy sezon faktycznie atakuje czcigodny niedzielny wieczór. Rozpoczyna si? w najbli?sz? ?rod?, 9 wrze?nia, o godzinie 20:15 w RTL (lub ju? dost?pny w TVNow). Niedzielne edycje zaplanowano na 20. i 27. Od pa?dziernika transmisja b?dzie emitowana tylko w niedziele – a? do fina?u, który odb?dzie si? dopiero 1 listopada. Plik "Domek letniskowy", w 2020 roku b?dzie bardziej domem letnio-jesienno-zimowym z powodu pandemii korony. Dlatego scenografia zosta?a przeniesiona z Portugalii do Niemiec, a dok?adniej do Bocholt w Münsterland. 

?wietne pierwsze sceny z "Domek letniskowy"

Kilka tygodni temu, wkrótce po rozpocz?ciu zdj??, wyciek?y wiadomo?ci: zawsze uparta gwiazda reality show Georgina Fleur i jej partner Kubi opu?cili dom po trzech dniach sesji – podobno powodem by?y brutalne spory z innymi parami. by?. Po gwa?townych k?ótniach, równie? w parze, pojawia si? pierwszy d?ugi zwiastun opublikowany przez RTL. Mo?esz to sprawdzi? w artykule powy?ej lub tutaj. 

Na "Domek letniskowy" w tym roku równie? te "kawaler"-Para Andreja Mangolda, który p?acze w przyczepie, oraz Jennifer Lange i "Niemcy szukaj? supergwiazdy"- Kandydatka Annemarie Eilfeld, której partnerem jest ekspert ds. Marketingu Tima Sandta. Inni wspó?lokatorzy s? muskularni "?egnaj Niemcy"-Emigranci Andreas i Caroline Robens; wcze?niejszy "kawaler"-Kandydat Denise Kappés i piosenkarz Henning Merten; para wp?ywowych Lisha i Lou; the "Bully parade"- Aktorka Diana Herold z ekonomist? biznesu Michaelem Tomaschautzkim; hipnotyzer Martin Bolze z projektantk? Michaela Scherer. Wej?? w zast?pstwie "kawaler"- Znajomo?? Eva Benetatou i jej narzeczony Chris oraz Iris Klein, matka Danieli Katzenberger, z m??em Peterem.

Martwili si?: Iris Abel, gwiazda “ Bauer sucht Frau ”, zdaje relacj?, wi?c broni si?: Danni Büchner pokazuje wady i zbiera krytyk? Sezon zosta? prze?o?ony: pocz?tek Letniego domu gwiazd zosta? ustalony

W ko?cu para mo?e przynie?? do domu zysk w wysoko?ci 50 000 euro. W tym celu gwiazdy musz? gra? w niewygodne gry, radzi? sobie z kryzysami w zwi?zku i jako? dogada? si? z innymi parami w domu – lub nie.

Wykorzystane ?ród?a: RTL: "Domek letni 2020: TO b?dzie niesamowite – pierwszy wgl?d w nowy sezon"badania w?asne agencja informacyjna dpa pokazuje wi?cej ?róde? mniej ?róde?

Ta wiadomo?? jest jednocze?nie ostatni?, która wci?? istnieje "kawaler"-Historia relacji. Dwie gwiazdy, które niedawno j? spotka?y "Letni dom gwiazd"Uwaga przyci?gn??a uwag?, podzielona.

"Kawaler": Ci m??czy?ni do tej pory rozprowadzali ró?e
Seria zdj?? sk?adaj?ca si? z 10 zdj??

Ostatnio spekulowano na ten temat, teraz jest pewne: Andrej Mangold i Jennifer Lange nie s? ju? par?. Influencer og?osi? to na Instagramie. By?y RTL Rosenkavalier równie? skomentowa? Liebesaus nieco pó?niej.

"Dzisiaj chc? si? pozby? czego?, co jest bardzo bliskie mojemu sercu i stworzy? klarowno??", pisze Jenny Lange w funkcji historii na Instagramie, a nast?pnie wyja?nia: "Andrej i ja rozstali?my si? i teraz pójdziemy ró?nymi drogami." Wyja?nia, ?e ??jest bardzo wdzi?czna za sp?dzony razem czas i za niego "wszystkiego najlepszego dla jego przysz?o?ci" ?yczenia. 27-latka pisze, ?e wi?cej informacji o rozstaniu nie b?dzie, bo jest to temat prywatny i taki powinien pozosta?. 

"Rozstali?my si? w dobrych stosunkach"

Jej sze?cioletni by?y ch?opak opublikowa? na tym samym kanale o?wiadczenie o zerwaniu. Andrej Mangold potwierdza tylko to, co Jennifer wys?a?a w ?wiat na krótko przed nim, a poza tym pisze to samo. Dodaje te?: "Rozstali?my si? w dobrych stosunkach." Jest te? wdzi?czny za wspólnie sp?dzony czas – podkre?la zawodowy koszykarz.

Obaj mieli si? nawzajem w "kawaler"-Sezon 2019 pozna? i pokocha?. Do tej pory byli jedyn? par?, która wysz?a z serialu, która wci?? by?a razem. W?a?nie poinformowano, ?e obaj wyemigrowali razem na Majork? i kr?c? dokumentalne myd?o. 

Mama Natascha reaguje ?artobliwie: Cheyenne Ochsenknecht zdradza szczegó?y Odt?d tylko bzdury: Pocz?tek „Bachelorette”: niew?a?ciwa obsada we wszystkich szeregach "Nie ma nic bardziej brudnego ni? to": Fani o wyj?ciu Andreja z „letniego domu”

Jeszcze kilka tygodni temu oboje byli razem w koszu "Letni dom gwiazd" zobaczy?. Ze swoim zachowaniem wobec Evy Benetatou w Andrej Mangolds "kawaler"Sezon zaj?? drugie miejsce, wywo?a? wiele krytyki, a nawet straci? kilku partnerów reklamowych. Mo?e za du?o dla dwojga by?ych kochanków.

Wykorzystane ?ród?a: Instagram: Profil Jenny LangeInstagram: Profil bada? Andreja Mangoldeigena wi?cej ?róde? pokazuje mniej ?róde?

Trzech m?odych opryskiwaczy graffiti zosta?o z?apanych na gor?cym uczynku w sobotni wieczór w centrum Ulm. Po wst?pnej ocenie policja przyjmuje szkody w wysoko?ci co najmniej 10 000 euro, jak og?osili w sobot?.

Trio rozpyla?o postacie na ?cianie przej?cia podziemnego, gdy akurat przechodzili policjanci. Wszyscy trzej uciekli, ale oficerowie szybko dogonili dwóch z nich. Mówiono, ?e dwoje nastolatków w wieku 16 i 17 lat mia?o ze sob? liczne puszki z aerozolem i kolorowe kredki, a tak?e niewielk? ilo?? konopi. Trzeciemu cz?owiekowi uda?o si? uciec, ale wed?ug policji prawdopodobnie on te? zostanie szybko zidentyfikowany.

Urz?dnicy porównali ?wie?o umieszczone znaki w przej?ciu podziemnym z innymi graffiti w okolicy i byli w stanie szybko okre?li? przybli?on? wielko?? uszkodze?. Wed?ug policji m?odzi ludzie u?ywali tzw "Tagi"które w scenie graffiti s? zwykle u?ywane tylko przez jeden rozpylacz.

Torby Vesper do zabrania i mniej czasu na odpoczynek w cieple: pierwsze ko?cio?y Vesper w kraju otwieraj? swoje drzwi – kryzys Corona zmusza ko?cio?y do ??wprowadzania zmian. W niektórych spo?eczno?ciach ciep?y posi?ek dla osób ubogich i znajduj?cych si? w niekorzystnej sytuacji jest równie? ca?kowicie odwo?any tej zimy.

Po parafii protestanckiej w Bopfingen (Ostalbkreis) parafia ?w. Franciszka otworzy?a w poniedzia?ek swoje centrum parafialne dla ko?cio?a Vesper w Ulm-Wiblingen. Jak w wielu innych miejscach w kraju, nie by?o pierwszego siedzenia razem. "Niestety w tym roku nie jest to mo?liwe ze wzgl?du na wymagania"powiedzia?a Gisela Bantle, przewodnicz?ca rady parafialnej. Ka?dy tutaj dosta? ciep?y posi?ek do domu.

Ponadto o?miu pomocników z Wiblingen gotowa?o ju? rano zup? gulaszow? i wlewa?o j? do szklanek. Jak donosi Eleanor Fröhlich, trafi?y one do torby Vesper razem z bananem, Weckle, czym? s?odkim i jogurtem. Ju? w ósmym roku pomaga w Ko?ciele Vesper. Nie wiedz?, ?e w tym roku ludzie mog? przyj?? tylko na krótko, aby otrzyma? worek Vesper.

"W przeciwnym razie wszyscy gromadzili si? w ko?ciele Vesper, niezale?nie od tego, czy byli w potrzebie, czy nie"- powiedzia? Bantle. "Ka?dy dawa? to, czego chcia? i co móg?." W tym roku oferta skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy tego naprawd? potrzebuj?. Zamiast jak zwykle przygotowywa? do 120 posi?ków dziennie, pomocnicy zapakowali w poniedzia?ek tylko oko?o 80 toreb Vesper, spodziewaj?c si? mniejszego popytu.

Taka zmieniona oferta jak w Ulm b?dzie dost?pna tej zimy w wielu miastach po?udniowego zachodu. Tylko w du?ych miastach, takich jak Stuttgart i Karlsruhe, od stycznia w ko?cio?ach Vesper b?d? dost?pne miejsca do jedzenia i rozgrzewki – ale to równie? w mniejszym stopniu i czasami z ograniczeniami czasowymi.

Zamiast 34 parafii, jak w poprzednim roku, w tym sezonie w stanie b?dzie tylko 25 ko?cio?ów Vesper. Wielu ochotników nale?a?o ze wzgl?du na wiek do grupy ryzyka choroby Covid-19 i nie chcia?o ryzykowa? infekcji – powiedzia? rzecznik Diakonie Württemberg.