Oddzia?uj?cy wodniak mo?e si? powi?kszy? w ci?gu dnia, a je?li dobrze go dopasujesz, p?yn wydostanie si? z moszny do ?o??dka

Oddzia?uj?cy wodniak mo?e si? powi?kszy? w ci?gu dnia, a je?li dobrze go dopasujesz, p?yn wydostanie si? z moszny do ?o??dka

Dzi?ki temu wsparciu wielu ludzi powinno móc ?y? samodzielnie jako doro?li.

Istniej? ró?ne oznaki niepe?nosprawno?ci intelektualnej u dzieci. Wskazania mog? pojawi? si? w okresie niemowl?cym lub mog? nigdy nie by? zauwa?alne, dopóki ma?e dziecko nie osi?gnie wieku szkolnego. Cz?sto zale?y to od upo?ledzenia. Niektóre z najbardziej typowych objawów niepe?nosprawno?ci intelektualnej to:

 • Przewracanie si?, siadanie, czo?ganie si? lub chodzenie, mówienie spó?nione lub problemy z rozmow?
 • opiesza?y w opanowywaniu takich rzeczy jak ubieranie si? i samodzielne karmienie
 • Trudno?? w zapami?tywaniu rzeczy
 • Niezdolno?? do po??czenia dzia?a? z efektami
 • Problemy z zachowaniem, takie jak wybuchowe napady z?o?ci
 • k?opoty z rozwi?zywaniem problemów lub racjonalnym rozumowaniem

U dzieci z powa?nym lub g??bokim upo?ledzeniem umys?owym mog? wyst?powa? równie? inne problemy zdrowotne. Te problemy mog? obejmowa?, (itp.), Niesprawno?? silnika, problemy lub problemy ze s?uchem.

Uzyskaj odpowiedzi na wiele pyta? rodziców, które s? typowe dla ich dziecka.

kiedy moje dziecko powinno zacz?? odpoczywa? przez ca?? noc?

Wiele noworodków potrzebuje oko?o 16 godzin, ale kiedy si? urodz?, sytuacja ró?ni si? w zale?no?ci od dziecka. Niektórzy tak naprawd? maj? na pocz?tku swoje czasy i wieczory wstecz, odpoczywaj?c wi?cej w nocy, a mniej w nocy.

Od 3 do 6 miesi?cy wiele dzieci zaczyna odpoczywa? w nocy. Twoje dziecko nie b?dzie odpoczywa? jednorazowo od 10 do 12 godzin, ale otrzymasz d?u?szy odcinek, który nie b?dzie przerywa? wieczornego jedzenia.

Nie stresuj si?, je?li Twoje dziecko ma 4 miesi?ce i nadal nie odpoczywa tak d?ugo. Mo?esz jej pomóc, pozwalaj?c jej spa?, nie budz?c jej do jedzenia i utrzymuj?c ciemno?? i spokój w nocy. Zachowaj ekscytuj?ce, zabawne rzeczy do dnia.

Jak mog? sprawi?, aby moje dziecko zacz??o odpoczywa? przez ca?? noc?

Utrzymuj ciemno?? i spokój, maj?c codzienn? rutyn? polegaj?c? na ciszy i spokoju – na przyk?ad prysznic, czytanie przewodnika lub czyszczenie dzi?se?. Uspokój j? i uspokój, zanim umie?cisz j? w ?ó?eczku. B?d? niezmienny: umie?? j? w tym samym czasie. Dla bezpiecze?stwa upewnij si?, ?e k?adziesz j? na plecach.

Celem jest usypianie dziecka podczas snu. Je?li zasypia zbyt wcze?nie, zacznij uspokaja? i wycisza? wcze?niej, to jest rutyna. Spróbuj poda? smoczek. Wiadomo, ?e pomagaj? zapobiega? SIDS, chocia? nie jest jasne, dlaczego

Ilekro? niemowl? budzi si? wieczorem, odczekaj kilka minut, sprawdzaj?c bezpo?rednio, czy mo?e samo odpocz?? w jej imieniu. Na ni?, ale nie podno? jej ani nie w??czaj ?wiat?a od razu, je?li wci?? p?acze, zajrzyj do ?rodka. Je?li Twoje dziecko nadal si? denerwuje i p?acze, mo?e potrzebowa? modyfikacji pieluchy.https://yourpillstore.com/pl/reprostal-na-przerost-prostaty-cena-w-aptece-gdzie-kupic/

Je?li Twoje dziecko nadal nie odpoczywa po 6 miesi?cach, mo?esz równie? po?wiczy? metod? treningu snu, tak? jak metoda Ferber Sleep Method.

Po tygodniach ogl?dania ?linienia si? i k?opotów Twojego dziecka, w ko?cu dostrzegasz pierwszy p?czek, który jest nieco powy?ej tkanki dzi?se?. W przypadku pary, która jest nast?pna, gumowaty u?miech Twojego dziecka b?dzie powoli zmieniany przez dwa rz?dy dziecka.

Z?by mleczne mog? by? ma?e, ale s? wa?ne. Pe?ni? rol? symboli zast?pczych dla z?bów doros?ych. Bez zdrowego zestawu z?bów, Twoje dziecko mo?e mie? oczywi?cie trudno?ci z prze?uwaniem i mówieniem. Dlatego tak wa?ne jest z?by i utrzymanie ich w stanie wolnym od próchnicy.

Mo?esz od razu rozpocz?? piel?gnacj? dzi?se? dziecka. Ale na pocz?tku opieka nie b?dzie zawiera?a plusa. Zamiast tego wykonaj nast?puj?ce kroki:

 • We? mi?kk?, nawil?on? myjk? lub kawa?ek gazy.
 • Ostro?nie wycieraj tkank? dzi?se? dziecka co najmniej dwa razy dziennie.
 • Szczególnie wycieraj dzi?s?a dziecka po karmieniu i przed nim.

To zmyje bakterie i zapobiegnie przywieraniu do tkanki dzi?se?. Bakterie mog? pozostawa? za p?ytk?, która jest lepka, uszkadzaj?c z?by w miar? wchodzenia.

Gdy dziecko, które pojawi si? jako pierwsze, zacznie si? pojawia?, mo?esz przej?? do szczotki. Wybierz jeden z:

 • mi?kka g?ówka szczoteczki, czyli ma?a r?czka

na pocz?tku wystarczy zwil?y? szczoteczk?. Gdy z?by wyrzynaj? si?, mo?esz zacz?? stosowa? past? do z?bów, która wykorzystuje ilo?? ziarenka ry?u. Mo?esz zwi?kszy? t? ilo?? pasty do z?bów wielko?ci ziarnka grochu, gdy Twoje dziecko ma 3 lata. Dok?adnie szczotkuj z?by dziecka – przednie i tylne.

Powiniene? my? z?by dziecka, które jest na tyle doros?e, ?e mo?e trzyma? szczoteczk? do czasu. Kontynuuj stale nadzorowanie procesu, dopóki dziecko nie b?dzie mog?o bez pomocy my? i plu?. Dzieje si? tak zawsze w wieku oko?o 6 lat.

Kontynuuj poszukiwanie jakichkolwiek oznak u niemowl?t w jamie ustnej – br?zowych lub bia?ych plamek na z?bach. Jakiekolwiek problemy, zabierz swoje dziecko do dentysty dzieci?cego na badanie, je?li ty lub twój pediatra zauwa?ysz.

Niezale?nie od tego, czy nie ma problemu, Twoje dziecko wybiera si? do swojego dentysty, który ma pierwsz? wizyt? w wieku 1 lat. Lekarz dentysta mo?e udzieli? Ci porady:

 • Fluorek do piel?gnacji szkliwa dziecka, czyli z?bkowanie

 

Zw??enie od?wiernika to rzadka choroba, która powoduje, ?e zastawka noworodka i jelita cienkiego s? g?ste i smuk?e. To sprawia, ?e ??pokarmy trudniej przedostaj? si? przez brzuch dziecka do jelita.

Wp?ywa na oko?o trzech na 1000 dzieci stworzonych w USA.

Oznaki zw??enia od?wiernika pojawiaj? si? zwykle w wieku od 3 do 5 miesi?cy. Niemowl?ta, które to maj?, nie wygl?daj? na chore, jednak cz?sto wymiotuj?. Cz?sto wymiotuj? pociskami – oznacza to, ?e mog? dosta? stopy, które s? cz??ci? atmosfery. Dodatkowo mo?e mie? kwa?ny zapach, zosta? zmieszany z kwasem, poniewa? pochodzi z ?o??dka, sk?d.

Z czasem mo?esz cz??ciej wymiotowa?. Niektóre dzieci z tym schorzeniem nie mog? zatrzyma? ?adnego po?ywienia.

Nie wp?ywa to jednak na apetyt dzieci – cz?sto s? one ponownie g?odne, gdy tylko zwymiotuj?.

Inne objawy to:

 • (anatomia twojego cz?owieka nie jest wystarczaj?ca): mniej wilgotna ni? typowa, kilka lub brak rozdar?, zapadni?te miejsce, które jest mi?kkie na górze i zapadni?te
 • Mniej zabrudzonych pieluch ni? typowe
 • Utrata wagi lub brak przyrostu t?uszczu
 • Fale na brzuchu dziecka – znak, ?e mi??nie brzucha sp?dzaj? tak du?o czasu, aby przesun?? posi?ki do brzucha
 • Guz w
 • Wi?cej zamieszania

Zadzwo? do swojego pediatry, je?li Twoje dziecko ma takie objawy – nale?y natychmiast zaj?? si? zw??eniem od?wiernika.

Od?wiernik to zastawka, która znajduje si? mi?dzy brzuchem a ma?ym jelitem. Pozostaje zamkni?ty, aby utrzyma? posi?ki w brzuchu, nast?pnie zaczyna umo?liwia? transfer pokarmu do jelita, gdzie jest trawiony.

Od?wiernik staje si? grubszy, a pokarm przedostaje si? do jelita cienkiego wolniej u niemowl?t ze zw??eniem od?wiernika.https://yourpillstore.com/ Zawsze, gdy posi?ki nie mog? przedosta? si? przez brzuch do jelita, dziecko je wyrzuca.

Lekarze nie wiedz? dok?adnie, dlaczego od?wiernik powi?ksza si?, ale mo?e to by? cz??ciowo spowodowane zmianami w genie. Cz?sto jest przekazywany przez rodziny. Je?li jedna lub obie mamy i tatusiowie maj? faktycznie zw??enie od?wiernika, ich dziecko ma nawet 20% wi?ksz? szans? na to.

Twój wydaje si? doskona?y. Maj? 10 d?oni i stóp i obecnie maj? silny apetyt. Ale dzieci, które wygl?daj? nawet zdrowo, maj? problemy, których nie wida?. test, który jest prosty w przypadku rzadkich chorób, w tym fenyloketonurii (PKU), która mo?e uszkodzi? rozwój dziecka.

PKU to rzadka choroba, która ma wp?yw genetyczny – sposób, w jaki organizm zamienia posi?ki w energi?. Niemowl?ta z PKU nie mog? wytworzy? enzymu potrzebnego do rozpadu (Phe) – znajduj?cego si? w bia?ku. Bia?ka kontroluj? prawie wszystkie procesy metaboliczne w organizmie cz?owieka. Je?li Phe gromadzi si? w obr?bie, powoduje szkody.

Ka?de dziecko w USA jest badane na PKU w ramach testów, które maj? równie? na celu wykrycie innych schorze?.

Nie ma lekarstwa. Jednak dzi?ki terapii Twoje dziecko mo?e przekszta?ci? si? w doros?ego, który jest zdrowy.

Pracownik s?u?by zdrowia w przychodni powinien pobra? próbk? krwi nie wcze?niej ni? 24 godziny po urodzeniu dziecka. Je?li poród odbywa? si? poza szpitalem, w ci?gu jednego lub dwóch dni zabierz si? do lekarza, aby otrzyma? ca?y dzie? bada? przesiewowych.

Zwykle krwiobieg jest pobierany przez nak?ucie w pi?cie noworodka. Jest umieszczany na papierze, który jest specjalnie wysy?any do laboratorium. Lekarz dziecka podzieli si? z Tob? ca?kowitymi wynikami.

Ilo?? jest mierzona testem Phe w krwiobiegu Twojego dziecka.

Normalnie poziom ni?szy ni? 2 miligramy na decylitr (mg / dl). Ponad 4 mg / dl uwa?a si? za wysokie. Nawet je?li wyniki Twojego dziecka nie s? z tego powodu, nie musi to oznacza?, ?e ma PKU. Oznacza to, ?e potrzebuj? wi?cej testów, aby si? upewni?.

Je?li Twoje dziecko jest wcze?niakiem, mo?e otrzyma? co?, co nazywa si? „fa?szywym dobrem”, poniewa? enzym rozszczepiaj?cy Phe nie zosta? jeszcze w pe?ni rozwini?ty.

Mog? otrzyma? „fa?szywie negatywny” wynik, je?li si? urodzili, je?li nie jedz? (karmione piersi? lub butelk?), wymiotuj? lub je?li test zosta? wykonany zbyt wcze?nie.

Utrata tych kilogramów mo?e by? na pierwszym planie. Ale jest co?, co jest o wiele wa?niejsze dla organizmu po narodzinach dziecka: spo?ywanie pokarmów, które daj? Ci energi?, by by? najlepsz? mam?.

Regularne spo?ywanie zdrowej ?ywno?ci w ci?gu dnia zoptymalizuje niewielk? moc, któr? prawdopodobnie masz jako nowa mama. Jako?? mleka pozostaje prawie taka sama, niezale?nie od tego, co zdecydujesz si? je??, je?li karmisz piersi?. Jest jednak pewien haczyk: je?li nie otrzymujesz wymaganych sk?adników od?ywczych z w?asnej diety, organizm zapewni je z w?asnych sklepów. Dlatego upewnij si?, ?e otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz zarówno Ty, jak i Twoje dziecko. Zyska was oboje.

Postaraj si?, aby te zdrowe produkty by?y cz??ci? regularnej diety.

Nie ma czego? takiego jak doskona?e jedzenie. Ale ?oso? jest do?? bliski tego, je?li chodzi o pot?g?, któr? s? od?ywcze zupe?nie nowe matki. ?oso?, podobnie jak inne t?uste owoce morza, jest bogaty w t?uszcz zwany DHA. DHA jest niezb?dny do rozwoju Twojego dziecka. Ka?de mleko zawiera DHA, ale jego poziom jest wy?szy w mleku kobiet, które maj? wi?cej DHA w diecie.

DHA zawarty w ?ososiu mo?e równie? poprawi? nastrój. Badania sugeruj?, ?e mo?e to odgrywa? rol? w zapobieganiu.

Jedna uwaga: Food And Drug Administration zaleca kobietom, kobietom, które si? spodziewaj?, i kobietom, które mog? ograniczy? spo?ycie ?ososia, który jest du?o spo?ywany. Wytyczne sugeruj? ?rednio 12 uncji lub równowarto?? dwóch g?ównych porcji ka?dego tygodnia. Powodem jest ograniczenie ilo?ci rt?ci, jak? Twoje dziecko jest nowe.

Poziom rt?ci w ?ososiu uwa?a si? za niski. Inne owoce morza, takie jak na przyk?ad w?ócznik lub makrela, wyst?puj? w du?ych ilo?ciach i nale?y im ca?kowicie zapobiega?. 12 uncji mo?e by? ?redni?. Jedzenie wi?kszej ilo?ci w ci?gu 1 tygodnia – na przyk?ad trzy porcje zamiast dwóch – nie zaszkodzi, o ile zjesz mniej w nast?pnym tygodniu.

Rok twój b?dzie rós? i szybko si? zmienia? podczas jej pierwszego. Ka?de dziecko jest inne, a Twoje ma?e dziecko b?dzie mia?o kamienie milowe w rozwoju w swoim w?asnym tempie. Jest jednak pewien wiek, który jest typowy, kiedy zdarzaj? si? jedne z najbardziej ekscytuj?cych ulepsze?. Obserwuj – i ciesz si? – jak swoje techniki w ka?dej nowej fazie.

Oko?o 1 miesi?ca po twoim przyj?ciu na ?wiat b?dzie jednak mia?a gwa?towny poda? i ruchy nóg, a nie kontrol? szyi, to jest du?o. Najprawdopodobniej b?dzie trzyma?a d?onie w pi??ci, a jej lot od czasu do czasu otrzyma krzy?.

Ale s? te? nowe umiej?tno?ci, które zaczynaj? si? pojawia?. Cz?sto:

 • Zbli? jej r?ce do twarzy
 • Zwró? uwag? na twarze osób nad innymi przedmiotami
 • ona rozpoznaje

Zanim sko?czysz 3 miesi?ce, zauwa?ysz inne rzeczy, na których skupia si? na rzeczach oddalonych o 8-12 cali

 • Odwró? g?ow? na boki, le??c na plecach
 • Zwró? si? w stron? d?wi?ków i g?osów. Ona mo?e:

  • próbowa? chwyta? i trzyma? si? rzeczy
  • umie?? j? w niej
  • Podnie? jej umys? z pod?ogi lub podnie? jej tu?ów, le??c w jej imieniu
  • Rozci?gnij si? i kopnij, le??c na jej prostych plecach
  • Naciskaj na obszar, gdy zostanie na nim umieszczony
  • Od czasu do czasu uspokajaj si?, znajduj?c d?o? lub palec do rysowania
  • Gruchanie lub bulgotanie wykorzystuj?ce g?ównie d?wi?ki samog?osek
  • Skoncentruj si? na obiektach dalej ni? 12 cali

  To proste: nale?y karmi? piersi? lub podawa? pojemnik, gdy maluch jest g?odny w ci?gu pierwszych kilku miesi?cy. A Twoje dziecko prawdopodobnie da Ci zna?, wyra?nie i g?o?no! Ale p?acz nie jest jedyn? wskazówk?.

  Pod??anie za wskazówkami dziecka, zamiast próbowa? przestrzega? ?cis?ej rutyny opartej na czasie, jest cz?sto nazywane „karmieniem na ??danie” lub „karmieniem na ??danie”. Poniewa? Twoje dziecko nie mo?e powiedzie? „W?a?ciwie jestem g?odny”, b?dziesz chcia? nauczy? si? szuka? wskazówek, które nale?y skonsumowa?. Mog? to by?:

  • przechylaj?c si? w kierunku piersi lub pojemnika
  • rysowanie na r?kach lub r?kach
  • zaczynaj?c usta, wystawiaj?c j?zyk lub marszcz?c usta
  • Grymaszenie

  P?acz jest dodatkowo oznak? g?odu. Ale dla nich mo?e by? trudno je uspokoi?, je?li zaczekasz, a? dziecko b?dzie bardzo zdenerwowane, aby je karmi?.

  Ka?dy dzieciak jest inny. Dodatkowo jest okre?lane na podstawie tego, czy pijesz mleko matki lub mleko modyfikowane, poniewa? szybciej spo?ywaj? mleko matki.

  Je?li jeste?, Twój noworodek prawdopodobnie b?dzie chcia? karmi? piersi? co 1,5 do 3 godzin. Wraz z wiekiem zaczn? powoli karmi? rzadziej i wpadn? w bardziej przewidywalny wzorzec.

  Noworodki powinny karmi? piersi? od 8 do 12 razy dziennie w miesi?cu, który jest pierwszy, kiedy Twoje dziecko osi?ga wiek 4 do 2 miesi?cy, prawdopodobnie zaczn? karmi? od 7 do 9 razy dziennie.

  Je?li pij?, na pocz?tku Twoje dziecko prawdopodobnie b?dzie potrzebowa?o butelki przez 2-3 godziny. Gdy Twoje dziecko ro?nie, musi by? w stanie wytrzyma? od 3 do 4 godzin bez jedzenia.

  Zryw noworodka i g?ód

  Mo?esz zauwa?y?, ?e Twoje dziecko cz?sto naprawd? chce je?? cz??ciej lub w wi?kszej ilo?ci ni? zwykle. Dzieje si? tak zwykle, gdy ma?e dziecko szybko ro?nie. Twoje dziecko mo?e przej?? przez okresy rozwoju przez te wiele lat:

  • 7-14 razy
  • 3-6 tygodni
  • 4 miesi?ce
  • 6 miesi?cy

  Istniej? ogólne zalecenia, ale nie wytyczone w kamieniu, dotycz?ce tego, ile dziecko powinno spo?ywa? przy ka?dym jedzeniu. B?dzie to zale?e? od nawyków, które s? w?asn? cen? rozwoju, a tak?e od kilku innych rzeczy, takich jak wiek i dok?adnie to, jak cz?sto si? karmi?.

  Pojawiaj? si? równie? na ?wiecie, chocia? dostarczaj? dzieciom w ?onie, p?powin? i ?o?ysko raz po?wi?caj? niewiele uwagi. Jednak ulepszenia medyczne w rzeczywisto?ci da?y wielu partnerom powód, aby nada? tym cz?sto przy?mionym tkankom drugi wygl?d.

  Bankowo?? p?powinowa to procedura gromadzenia potencjalnie ratuj?cych ?ycie przez p?powin? ?o?yska i zapisywania ich do przysz?ego u?ytku. to niedojrza?e komórki, które mog? przyj?? typ innych komórek. Mog? by? stosowane w leczeniu kilku schorze?, w tym,, oraz niektórych.

  Je?li zdecydujesz si? na kabel bankowy, musisz to zrobi? z wyprzedzeniem, zwykle oko?o 8 tygodni przed dystrybucj?. Wkrótce po porodzie lekarz lub piel?gniarka pobierze krwiobieg kabla i cz??? zwi?zan? z kablem, upewniaj?c si?, ?e trafia on do o?rodka, gdzie jest przygotowywany, zamra?any i przechowywany.

  Mo?esz wzi?? pod uwag? krew, która jest p?powin? z wielu powodów. Je?li twoja rodzina ma w przesz?o?ci reputacj? choroby, któr? mo?na leczy? za pomoc? krwiobiegu kablowego, mo?esz rozwa?y? ten wybór w przypadku, gdy twoje dziecko lub inny cz?onek rodziny zachoruje na t? chorob?. A mo?e mo?esz zdecydowa? si? na bankowanie krwiobiegu kablem na wypadek, gdyby Twoje dziecko zachorowa?o, nawet je?li nie masz pogrupowanej historii rodziny. Mo?esz równie? zdecydowa? si? na oddanie krwiobiegu kablowego do banku, który udziela pomocy publicznej innym rodzinom.

  G?ówn? wad? bankowo?ci jest to, ?e jest przydatna tylko w bardzo rzadkich okoliczno?ciach. Prawdopodobie?stwo, ?e dziecko b?dzie mia?o chorob?, która odnios?aby korzy?? z precyzyjnie dopasowanego krwiobiegu kablowego wynosi 1 na 2500, chocia? niektórzy eksperci uwa?aj?, ?e jest to równie? mniej pomocne.

  W leczeniu niektórych chorób mo?na zastosowa? komórki macierzyste z krwi p?powinowej. Krew p?powinowa prawdopodobnie zawiera ten sam kod, który spowodowa? problem w pierwszej kolejno?ci, je?li Twoje dziecko urodzi?o si? z chorob? genetyczn?. Nie mo?na go wykorzysta? do leczenia dziecka ani innej osoby. Krwinki krwi p?powinowej z a mog? by? u?ywane do leczenia chorego dziecka, o ile te 2 s? naprawd? dobre.

  Ilo?? komórek macierzystych z samotnego porodu jest wystarczaj?ca do leczenia dziecka lub osoby doros?ej, która jest m?oda. W pe?ni doros?e osoby zazwyczaj potrzebuj? wi?cej komórek macierzystych ni? jest dost?pnych w krwiobiegu kabla, chocia? mo?na ??czy? komórki macierzyste z kilku dostaw. Ponadto nie udowodniono skuteczno?ci i bezpiecze?stwa oszcz?dzania krwi p?powinowej przez bardzo d?ugi czas, wystarczaj?cy m?odemu dziecku do doros?o?ci.

  „Spanie przez ca?? noc” to fraza, która wprowadza w b??d. Twoje 3-miesi?czne dziecko mo?e ju? odpoczywa?, ale mo?e to oznacza? sze?ciogodzinne odcinki nocy. Dlatego mo?e budzi? ci? o drugiej lub trzeciej nad ranem, je?li pójdzie spa? o ósmej!

  Nawet je?li noc zostanie oddana za ca?e tygodnie lub miesi?ce, nigdy nie jest za wcze?nie na nauczanie dobrych praktyk.

  • Ustal rutyn?. Ka?dej nocy odpocznij przy tych samych rytua?ach, takich jak k?piel, d?emy, balsam, opowie?? i koj?ca piosenka w tym samym czasie.
  • U?ó? dziecko senne, ale mimo to przytomne, aby upewni? si?, ?e mo?e zasn?? i nauczy? si? samodzielnie pada?.
  • Je?li musisz nakarmi? lub zmieni? dziecko w czasie nocy, trzymaj s?abe ?wiat?o i rozmawiaj przez minimaln? noc. Zbyt du?a stymulacja utrudnia mu ponowne ustabilizowanie si?.
  • Wyd?u? czas, gdy dziecko nie ?pi w ci?gu dnia, rozmawiaj?c i graj?c. W tym tygodniu, po up?ywie trzech miesi?cy, dziecko powinno spa? oko?o dwóch trzecich snu w nocy.

  Rozwój Twojego dziecka

  Twoje dziecko ma wiele do powiedzenia! Mo?e nigdy nie by? w stanie formu?owa? terminów, ale wydaje coraz wi?cej d?wi?ków i u?ywa ich tonu g?osu, aby powiedzie? ci, jakie to uczucie.

  Mo?esz zauwa?y? te rosn?ce oznaki j?zyka i rozwoju spo?ecznego

  • Twoje dziecko lubi si? tob? bawi?, jest szalone, p?acz?c, kiedy gra si? z tob? ko?czy i mo?e powiedzie?.
  • Zacz?? wokalizowa?! Te ?atwe d?wi?ki s? elementami sk?adowymi ich s?ów, które s? pierwsze.
  • Uczy si? tego, ?e u?miechasz si?, ?e si? u?miechasz, i b?dzie si? u?miecha?, s?ysz?c twój g?os, który wydaje ci.

  Mo?esz si? zastanawia? nad:

  • . Je?li Twoje dziecko ma – regularne okresy niekontrolowanego p?aczu – to musi by? w ostatniej chwili.
  • Temperament Twojego dziecka. Uczysz si?, ?e ma okre?lon? osobowo??, gdy ro?nie. I mo?e ró?ni? si? od Twojego! Pami?taj, ?e nawet gdy jeste? niemowl?ciem, Twoje dziecko jest jedyn? indywidualno?ci?.
  • z opiekunami. Twoje dziecko musi nauczy? si? budowa? blisko?? i zaufanie do innych ludzi. Pozwól mu poczu? si? komfortowo, gdy jeste? w pobli?u, gdy rozmawiasz i trzyma si? go kto? inny.
  • Pami?taj: wracaj do odpoczynku, brzuszek do zabawy. Oparcie pleców to pozycja najbezpieczniejsza dla dziecka.
  • Aby unikn?? powstania miejsca, które jest p?asko na g?owie dziecka, zmieniaj ich pozycj?, gdy nie ?pi, i zmieniaj sposób umieszczania stopy dziecka w ?ó?eczku.
  • Nie pozwól dziecku si? przegrza?. Upewnij si?, ?e pi?ama jest lekka i u?yj worka lub koca, który jest zabezpieczeniem do noszenia.
  • Daj dziecku co najmniej 2 lub 3 razy, czyli „sesje brzuszkowe przez co najmniej 3-5 minut ka?dego dnia. Nie trzymaj go na brzuszku bez nadzoru.
  • Nigdy nie k?ad? dziecka, aby odpocz?? na kanapie, krze?le, ?ó?ku wodnym lub poduszce.
  • Nie pozwól, aby wózek, hu?tawka lub le?aczek by?y przez d?u?szy czas.
  • Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa trzymaj z ?ó?eczka zderzaki, które s? mi?kkimi opakowaniami zabawek, kocami i podpórkami.

  Dokumentacja medyczna WebMD sprawdzona do dnia 21 marca 2020 r

  ?RÓD?A:

  Akademia Pediatrii Stanów Zjednoczonych: „Kamienie milowe rozwoju: kilka miesi?cy”.

  About Kidswellness: „Colic”.

  O Kidswellness: „Temperament”.

  Akademia Pediatrii Stanów Zjednoczonych: „Jak dzieci odkrywaj??”

  Akademia Pediatrii Stanów Zjednoczonych: „Uspokojenie dziecka”.

  Akademia Pediatrii Stanów Zjednoczonych: „Prosty powrót do snu, brzuszek na relaks i zabaw?”.

  Akademia Pediatrii Stanów Zjednoczonych: „Przewodnik dla rodziców po bezpiecznym wypoczynku”.

  Akademia Pediatrii Stanów Zjednoczonych: „Rozwój emocjonalny i osobisty: od urodzenia do kilku miesi?cy”.

  About Kidswellness: „Sleep Time”.

  © 2020 WebMD, LLC. Wszelkie prawa zastrze?one.

  P?acz to jeden ze sposobów komunikacji. G?o?ne zawodzenie Twojego dziecka informuje Ci?, ?e jest mokra, przem?czona, niekomfortowa lub chora. Kiedy ju? zadbasz o rozwa?an? potrzeb?, Twoje dziecko powinno si? uspokoi?.

  Jednak niektóre dzieci p?acz? bardzo d?ugo po tym, jak zosta?y im dane, przebrane i zaopiekowane. Zamiast uspokoi? si? od razu, p?acz? znacznie bardziej ekstremalnie. Czasami niemowl?ta podci?gaj? nogi i pij? benzyn? podczas tych krzycz?cych napadów.

  Niepocieszony p?acz, z gazem lub bez, mo?e by? spowodowany przez.

  Jako mama i tata jest to denerwuj?ce, zw?aszcza gdy próbujesz wszystkiego, co przychodzi ci do g?owy, aby powstrzyma? rozdarcia.

  zwykle nie jest to jednak oznaka niczego powa?nego i jest bardzo cz?ste. A? 40% dzieci go zawiera.

  Zakl?cia p?aczu powinny ust?pi? w ci?gu kilku miesi?cy.

  Kolka to termin u?ywany do opisania stanu, w jakim dzieci p?acz? i p?acz? i nie mo?na ich pocieszy?. Te p?acz?ce zakl?cia zaczynaj? si?, gdy dzieci maj? oko?o dwóch do trzech tygodni.

  Niemowl?ta z kolk?:

  • zacz?? p?aka? natychmiast i bez wyra?nego wyja?nienia
  • Cz?sto p?acz do bardzo wczesnej nocy, chocia? p?acz mo?e si? rozpocz??, kiedy tylko chcesz, zwi?zany z czasem
  • P?acz przez ponad 3 godziny ka?dego dnia, wi?cej ni? 3 razy w tygodniu, przez ponad 3 tygodnie
  • cz?sto maj? wzd?ty ?o??dek i mog? podci?ga? nogi do górnej cz??ci cia?a i przepuszcza? benzyn?
  • Trudno je uspokoi?

   

  Lekarze z pewno?ci? nie s? dok?adnie przyczyn? kolki. Ale dzieci z kolk? mog?:

  • bez wysi?ku przyt?oczony ?wiat?ami, ha?asem i inn? stymulacj?
  • Lepiej reagowa? na posi?ki spo?ywane przez ich mam?, takie jak soja lub nabia?, same w sobie Kolka nie jest chorob?, chocia? niektóre dzieci bardzo p?acz?, gdy s? chore, je?li s?
  • Miej k?opoty z pocieszaniem.

   Ka?de dziecko mo?e mie? kolk?. Nie ma znaczenia, czy dziecko jest karmione butelk? czy piersi?. Mniej wi?cej tyle samo ch?opców i dziewcz?t ma kolk?.

   Niemowl?ta mog? by? bardziej nara?one na kolk?, je?li:

   • Zjedz za du?o lub za ma?o
   • Jedz zbyt szybko lub po?ykaj powietrze, które jest zbyt medyczne, co powoduje gazy
   • maj? w?a?ciwie formu?? lub nawet posi?ki w diecie matki, je?li s? karmione piersi?
   • ?yj w stresuj?cym ?rodowisku
   • zacz?? spo?ywa? p?atki zbyt wcze?nie – przed 4 miesi?cami

    

   Karmienie piersi? ma miejsce zawsze, gdy karmisz dziecko piersi?, zwykle prosto z w?asnej piersi. Nazywa si? to równie? medycznymi. Decyzja to sprawa osobista. Jest to równie? taki, który prawdopodobnie przyci?gnie opinie przyjació? i rodziny.

   Wielu ekspertów medycznych, w tym United States Academy of Pediatrics (AAP) i United States College of Obstetricians and Gynecologists, zdecydowanie zaleca wy??cznie (bez mleka modyfikowanego, soku ani wody) przez sze?? miesi?cy. Po wprowadzeniu innych pokarmów zaleca kontynuowanie karmienia piersi? przez pierwszy rok dziecka.

   To, jak cz?sto nale?y karmi? dziecko piersi?, zale?y od tego, czy preferuje ma?e, regularne posi?ki, czy te? d?u?sze karmienia. Zmieni si? to wraz ze wzrostem dziecka. Noworodki zwykle chc? karmi? co 2-3 godziny. Po 2 miesi?cach karmienie co 3-4 godziny jest typowe, a po sze?ciu miesi?cach wiele dzieci karmi si? co 4-5 godzin.

   Ty i Twoje dziecko jeste?cie wyj?tkowi, a karmienie piersi? nale?y do Ciebie. 

   Najcz?stszym sposobem, w jaki dziecko da Ci zna?, ?e jest g?odne, jest p?acz. Inne wskazania, które Twoje dziecko jest gotowe do podania, obejmuj?:

   • Oblizanie warg lub wystawanie j?zyka
   • Rootowanie, czyli chodzenie po szcz?ce, ustach lub wypatrywaniu swojej piersi
   • umieszczaj?c swoj? kolej w ich ustach
   • zaczynaj?c usta
   • Grymaszenie
   • czerpi?c z rzeczy

   Mleko matki jest idealne dla niemowl?t. Zawiera prawie idealn? mieszank? bia?ka i t?uszczu – wszystko, co Twoje dziecko musi rozwin??. A wszystko to jest dostarczane w formie ?atwiejszej do strawienia ni? formu?a. mleko zawiera przeciwcia?a, które pomagaj? dziecku zwalcza? wirusy i zarazki. Karmienie piersi? zmniejsza ryzyko urodzenia dziecka lub. Ponadto niemowl?ta karmione wy??cznie piersi? przez pierwsze sze?? miesi?cy bez ?adnego preparatu maj? w rzeczywisto?ci mniej chorób uk?adu oddechowego i napadów. Maj? te? mniej hospitalizacji i wizyt u lekarza.

   W kilku badaniach piel?gniarstwo zosta?o powi?zane z wy?szymi wynikami IQ w pó?niejszym dzieci?stwie. Co wi?cej, blisko?? fizycznego dotyku skóry i kontaktu pomaga Twojemu dziecku w relacjach z Tob? i zapewnia poczucie bezpiecze?stwa. Niemowl?ta karmione piersi? s? bardziej sk?onne do uzyskania odpowiedniej ilo?ci, ni? si? rozwijaj?. AAP mówi, ?e piel?gniarstwo jest równie? wa?ne w zapobieganiu SIDS (problem nag?ej ?mierci dziecka). Uwa?a si?, ?e zmniejsza to prawdopodobie?stwo raka, i jest pewne, ale potrzebne s? dalsze badania.

   jest to zapalenie moszny, cienki worek utrzymuje j?dra. Dzieje si? tak, gdy p?yn jest zbyt wysoki. Stan ten wyst?puje najcz??ciej u noworodków, chocia? mo?e si? zdarzy?, ?e nie jest to moszna.

   Mo?e to brzmie? lub wygl?da? surowo, a tak?e bolesne, ale nie zaszkodzi. Mo?e ust?pi? samoistnie, ale mimo to powiniene? zacz?? spotyka? si? z lekarzem.

   Wodniak mo?e pojawi? si? przed narodzinami dziecka. J?dra rozwijaj? si? w ?o??dku, a nast?pnie przechodz? do moszny przez krótki tunel. Worek p?ynu pasuje do ka?dego j?dra. Zwykle tunel i worek zamykaj? si? przed porodem, a tak?e cia?o, w którym znajduje si? p?yn. Je?li ta metoda nie daje rezultatu, mo?e dosta? wodniaka tak, jak powinien.

   Istniej? dwa g?ówne typy wodniaka: 

   • Wodniak, który nie komunikuje si?, gdy worek zamyka si? normalnie, ale ludzka anatomia ch?opca nie wch?ania p?ynu w ?rodku.
   • Wodniak, który komunikuje si?, gdy worek nie uszczelnia si?. W przypadku tego rodzaju moszny mo?e z czasem bardziej puchn??.

   Niemowl?ta urodzone przedwcze?nie s? bardziej podatne na wodniaki.

   Wodniak boli, nie. Jedynym zauwa?alnym objawem jest to, ?e jedno lub oba j?dra dziecka wygl?daj? na opuchni?te. Nawet je?li go nie ma, pediatra powinien zosta? zg?oszony przez Ciebie, aby upewni? si?, ?e nie ma innych problemów zdrowotnych, które powoduj? stan zapalny, takich jak infekcja, guz lub.

   Zapalenie wodniaka, które jest niezakomunikowane, w rzeczywisto?ci nie zmienia rozmiaru. oddzia?uj?cy wodniak mo?e si? powi?kszy? w ci?gu dnia, a je?li go starannie dopasujesz, p?yn wydostanie si? z moszny do ?o??dka.

   Kiedy zabierzesz dziecko do lekarza, zrobi? to. Sprawdz? moszn? pod k?tem delikatno?ci i p?ynno?ci i skieruj? przez ni? ?wiat?o, aby zobaczy?, czy wokó? j?dra znajduje si? p?yn.

   Twój lekarz sprawdzi równie?, czy nie masz przepukliny.

   Twoje dziecko mo?e równie? mie? test i upewni? si?, ?e absolutnie nic innego nie powoduje zapalenia.

   Twoje zegarki, które jesz, i przysi?gasz, ?e wygl?da na to, ?e naprawd? chce wzi?? udzia? w akcji. Otwiera j? i uderza po posi?ki. Czy nadszed? czas, aby? zacz?? j? na cia?ach sta?ych?

   Wtedy jest gotowa do jedzenia, je?li Twoje dziecko ma od 4 do 6 miesi?cy, mo?e trzyma? g?ow? do góry i mo?e samodzielnie siedzie? w wysokim krzese?ku. (je?li powiniene? wstrzyma? si? ze sta?ym pokarmem do 6 miesi?ca ?ycia, zapytaj swojego lekarza. Powód: aby zapewni? mu najlepsze od?ywianie).

   Jej ma?a ?y?ka i jedzenie po prostu wycieka, mo?esz spróbowa? ponownie za kilka tygodni, je?li spróbujesz karmi?. Niemowl?ta s? stworzone z odruchem, który sprawia, ?e ??wypychaj? swoje usta, gdy tylko jedna rzecz jest umieszczona w ustach. Na d?u?sz? met? znika.

   Wielu dzieciom udaje si? wydoby? z ?y?eczki smak pierwszego posi?ku. Mo?esz nie zdawa? sobie sprawy, ?e pierwsze pokarmy sta?e s? do?? rzadkie i rzadkie, kiedy my?lisz, ?e s? sta?e.

   Wiele matek i ojców decyduje si? na zaoferowanie swoim dzieciom pierwszych p?atków ?niadaniowych (ry?, owies lub j?czmie?). Wybierz p?atki zbo?owe wzbogacone ?elazem, poniewa? na tym etapie ich rozwoju potrzebuje ?elaza, aby zachowa? zdrowie.

   Robi?c to, wymieszasz troch? p?atków, które s? mlekiem w proszku lub. Na d?u?sz? met?, poniewa? jest w stanie radzi? sobie z grubszymi i grubszymi rzeczami, mo?esz doda? mniej p?ynu.

   ?adne wytyczne nie mówi?, ?e dzieci musie? spo?ywa? p?atki zbo?owe przed innymi posi?kami. Niektórzy lekarze zalecaj?, aby przecier warzywny by? idealnym po?ywieniem na pocz?tku. Inni mówi?, ?e przecier owocowy jest w porz?dku. Zadaj swojemu lekarzowi pytanie o porad? i omów wszelkie ewentualne problemy. O ile lekarz nie ma rady, wybierz jedzenie, które jako pierwsze sprawia, ?e ??czujesz si? dobrze z t? opcj?.

   W krótkim okresie Twoje dziecko b?dzie próbowa?o wielu posi?ków, aby przez d?ugi czas niczego nie przegapi?. Po kilku miesi?cach Twoje dziecko b?dzie spo?ywa? p?atki zbo?owe, zbo?a, warzywa, owoce, mi?so, ?ó?tka jaj i produkty mleczne, takie jak jogurt i.

   Radioterapia polega na zastosowaniu fal o wysokiej energii, które niszcz? komórki nowotworowe. Celem jest zniszczenie lub uszkodzenie guzów nowotworowych bez uszkadzania zbyt wielu zdrowych komórek.

   Ta terapia mo?e powodowa? niepo??dane efekty, ale s? one ró?ne dla ka?dego. Ludzie, których masz, zale?? od rodzaju otrzymywanego promieniowania, ilo?ci otrzymywanego promieniowania, w?a?ciwej cz??ci cia?a poddawanej terapii oraz tego, jak zdrowszy jeste? ogólnie.

   Nie ma rzeczywistego sposobu, aby przewidzie?, jak wp?ynie na Ciebie promieniowanie. Mo?esz mie? kilka lub tylko ?agodn? stron? z w?asnej terapii; kto? inny mo?e mie? wiele problemów lub bardzo powa?nych ludzi.

   Zawsze, gdy masz radioterapi?, skorzystasz z pomocy lekarza specjalizuj?cego si? w tego typu lekach. Musisz porozmawia? o tym, co czujesz i co mo?esz zrobi?, aby poczu? si? z nimi lepiej, o tym, jak leczenie mo?e przynie??. Je?li terapia sprawi, ?e poczujesz si? nieswojo, zg?o? si?. Mog? pomóc Ci przej?? przez leczenie, je?li b?dziesz informowa? swój zespó? medyczny.

   Istniej? dwa g?ówne rodzaje niepo??danych skutków promieniowania: pó?ne i wczesne. Bardzo wczesne skutki uboczne, takie jak i, zwykle nie trwaj? d?ugo. Mog? rozpocz?? si? w trakcie lub bezpo?rednio po terapii i trwa? przez wiele tygodni, po jej zako?czeniu ulegaj? poprawie, ale wtedy. Spó?nione efekty cz??ciowe, takie jak problemy z sercem lub p?ucami, mog? ujawni? si? latami i cz?sto s? trwa?e, gdy si? pojawi?.

   Najcz?stsz? wczesn? stron? jest zm?czenie i problemy z naskórkiem. Mo?esz dosta? inne osoby, takie jak i choroby, w zale?no?ci od tego, gdzie otrzymujesz promieniowanie.

   Wyczerpanie, które odczuwasz po napromieniowaniu i leczeniu raka, ró?ni si? znacznie od czasów, w których mog?e? do?wiadczy? wyczerpania. Jest to zm?czenie, które nie ust?puje po odpoczynku i pomaga powstrzyma? Ci? od robienia rzeczy, które zwykle robisz, takich jak chodzenie do pracy lub czas sp?dzany z rodzin? i znajomymi. Dodatkowo mo?e wygl?da? inaczej z dnia na dzie?, co utrudnia planowanie tego dnia. Mo?e równie? zmieni? sposób, w jaki jeste? w stanie post?powa? zgodnie z planem leczenia nowotworów.

   Pierwotny (OUN) jest rzadkim rodzajem ch?oniaka nieziarniczego (zwi?zanego z uk?adem limfatycznym). Twój OUN sk?ada si? z zewn?trznej pow?oki oraz rdzenia kr?gowego.

   System, który jest limfatyczny, jest kluczow? cz??ci? twojego. Sk?ada si? z wielu elementów, ale obejmuje w?z?y ch?onne i szpikowe tkanki kostnej. Specjalne bia?e limfocyty zwalczaj? infekcje w OUN. Je?li te komórki stan? si? z?o?liwe, mog? spowodowa? powstanie tutaj ch?oniaka. (dodatkowo mo?na rozpocz?? w, poniewa? s? bardzo blisko. To naprawd? nazywa si? ch?oniakiem ocznym).

   Ch?oniak g?ówny OUN wyst?puje rzadko. M??czy?ni s? bardziej sk?onni do zachorowania ni? kobiety, a ?redni wiek rozpoznania choroby to 55 lat. Niemniej jednak osoby z AIDS, które choruj? na tego typu chorob?, s? du?o m?odsze, cz?sto po trzydziestce.

   Lekarze nie rozumiej? dok?adnie, co powoduje pierwotny OUN, ale kilka rzeczy mo?e sprawi?, ?e b?dzie to znacznie bardziej prawdopodobne:

   • Twoje mechanizmy obronne s? os?abiane przez chorob? odporn? na AIDS.
   • U?ywasz leków, aby st?umi? mechanizmy obronne, poniewa? mia?e?.

   W zale?no?ci od tego, w którym znajduje si? guz, objawy obejmuj?:

   • Wymiotujesz lub czujesz si? tak, jak chcesz
   • w twoich r?kach i nogach
   • Dezorientacja
   • k?opoty k?opoty, które po?ykaj? stabilno?? i koordynacj?

   „.” Po prostu sformu?owany termin mo?e sprawi?, ?e przypomnisz sobie obrazy, które widzia?e? w filmach lub telewizji. Kochasz potrzeby, czy to jest to, do czego zmierzasz, je?li ty lub kto??

   Mo?e, ale mo?e nie. Tak, cz?sto b?dzie to trudne i mo?e mie? równie? skutki uboczne. Ale mo?esz by? zaskoczony niektórymi prostymi rzeczami, które ci, którzy przeszli chemioterapi?, chcieliby, aby? zapami?ta?.